5. Wat betekent…?

Bij het regelen van de (bank)zaken van een overledene komt veel kijken. Ook krijgen nabestaanden te maken met woorden die soms extra uitleg behoeven. Lees hier onze uitleg bij enkele veelgebruikte woorden.

Akte van overlijden

Dit is het officiële bewijsstuk dat iemand overleden is. Binnen 5 dagen nadat uw naaste is overleden, moet dit overlijden gemeld worden bij de gemeente waar de overledene stond ingeschreven. Vervolgens maakt die de akte van overlijden op.

Servicedesk nabestaanden

Servicedesk Nabestaanden helpt u bij de afhandeling van de bankzaken van de overledene en bestaat uit een team van specialisten. Zij begeleiden nabestaanden bij de afhandeling van de bankzaken van een overledene en doen er alles aan om de afhandeling zorgvuldig en soepel te laten verlopen.

Verklaring van het Centraal Testamentenregister (CTR)

Had de overledene een Nederlands testament of niet? Als u dat wilt weten, dan kunt u een gratis verklaring aanvragen bij het Centraal Testamentenregister. Op centraaltestamentenregister.nl vindt u het aanvraagformulier. Of vraag het op via telefoonnummer 0900 114 4 114. U kunt een digitaal uittreksel aanvragen, maar soms is een digitaal exemplaar niet voldoende. Vraag daarom voor de zekerheid ook een papieren versie op. Of vraag de bank of die dat voor u kan doen.

Verklaring van erfrecht

Een akte, opgesteld door een notaris. In deze akte staat onder andere wie de erfgenamen van de overledene zijn. En wie er recht heeft op de erfenis, of wie er bevoegd is om zaken die gaan over de nalatenschap te regelen. Dankzij de verklaring van erfrecht zijn u én wij ervan verzekerd zijn dat de bank met de juiste personen handelt en het geld naar de juiste personen gaat.

Verklaring van executele

Dit is een akte, opgesteld door een notaris, waarin staat wie de overledene in het testament als executeur heeft aangewezen, en wat die executeur precies mag doen. Meestal is de executeur bevoegd om de erfenis klaar te maken voor de verdeling. Dus: wie krijgt wat. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar het kan ook een buitenstaander zijn.

Vertegenwoordiger van de erfgenamen

In een verklaring van erfrecht wordt vaak een gevolmachtigde aangewezen door de erfgenamen, om bijvoorbeeld de bankzaken van de overledene af te wikkelen. Deze persoon heeft dan toegang tot de bankrekeningen van de overledene namens alle erfgenamen.

Daarnaast kan het ook zo zijn dat er in een testament een executeur is aangewezen om bepaalde bevoegdheden uit te oefenen (en deze bevoegdheden zijn vervolgens aanvaard). Deze persoon is dan als enige bevoegd om deze bevoegdheden uit te oefenen in plaats van de gezamenlijke erfgenamen.

Volmacht

Een volmacht is een document waarin de erfgenamen aangeven wie namens hen bevoegd is om de bankzaken van de overledene af te handelen. Op deze manier hoeven niet alle erfgenamen de bankzaken te regelen.

Wettelijke verdeling

Had de overledene geen testament? En is het Nederlands recht van toepassing op de nalatenschap? Dan bepaalt de wet wie de erfenis krijgt. Daarin staat bijvoorbeeld dat de gehele erfenis, dus ook de eventuele schulden, naar de echtgenoot of geregistreerd partner gaat, als die er is. Zijn er ook kinderen, dan erven zij nog niets. Dat gebeurt zodra de echtgenoot of geregistreerde partner ook is overleden. Meer informatie over de wettelijke verdeling leest u hier.