Studieschuld en hypotheek

Banken houden rekening met het sociale karakter van een studielening, door studieschulden minder zwaar mee te wegen bij het bepalen van de maximale leencapaciteit voor een hypotheek.

Herziening wegingsfactor door banken

Bij de invoering van het leenstelsel werd na overleg met het ministerie van Onderwijs besloten om de wegingsfactor van studieschulden onder het nieuwe leenstelsel te verlagen van 0,75% naar 0,45%. Een studieschuld die wordt opgebouwd in het nieuwe leenstelsel, telt daardoor minder zwaar mee in het bepalen van de leencapaciteit voor een hypothecaire financiering.
Hierdoor wordt bij een studieschuld van bijvoorbeeld €10.000 dus verondersteld dat de oud-student een maandlast van €45 heeft in plaats van €75 en wordt de leencapaciteit groter dan zonder deze herziening van de wegingsfactor. De wegingsfactor wordt toegepast op de oorspronkelijke studieschuld, waarbij een uitzondering kan worden gemaakt als iemand vervroegd aflost.

Passende hypotheek

Het is belangrijk dat banken bij een hypotheekaanvraag zicht hebben op de volledige financiële situatie van de aanvrager - ook op het bestaan van een eventuele studieschuld. Banken kunnen dan passende hypotheken verstrekken, wat het risico op financiële problemen beperkt. Banken pleiten daarom al langer voor een methode om studieschulden te kunnen verifiëren.

Studieschuld bekend?

Op dit moment kan de hypotheekverstrekker wel vragen naar een studieschuld, maar de consument kan zijn eventuele studieschuld verzwijgen. Uit een enquête van onderzoeksbureau Panelwizard uit 2019 onder ruim duizend Nederlanders tussen de 22 en de 35 jaar, bleek dat 1 op de 7 mensen een studieschuld niet vermeldt bij de hypotheekaanvraag. Ook staat een studieschuld niet geregistreerd bij Bureau Kredietregistratie (BKR), waar banken navraag doen naar eventuele schulden. Banken weten dus nooit zeker of een aanvrager een studieschuld heeft, en wat de invloed daarvan is op zijn leencapaciteit.

Schuldverklaring

In de zomer van 2019 schreef de minister van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer dat het belangrijk is dat een studieschuld wordt meegewogen bij het verstrekken van een hypotheek. De minister stelde voor dat DUO ex-studenten een schuldverklaring zou kunnen verstrekken die zij aan de hypotheekverstrekker zouden kunnen laten zien. Dit voorstel werd verworpen door de Tweede Kamer.

Standpunt NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken vindt dat een hypotheekverstrekker een goed en volledig inzicht moet hebben in de financiële situatie van de klant die een hypotheek aanvraagt. Om die reden vinden banken het verontrustend dat de studieschulden niet te controleren zijn voor hypotheekverstrekkers. Studieschulden zouden daarom centraal moeten worden geregistreerd, bijvoorbeeld bij het BKR. Alleen op die manier kan worden geborgd dat kredietverstrekking ook verantwoord is en dat problematische schulden worden voorkomen.

Veelgestelde vragen over hypotheken

Hoeveel hypotheek u kunt krijgen hangt af van verschillende individuele factoren, zoals inkomen, waarde van de woning en eventuele schulden. Neem contact op met uw bank of adviseur om precies te weten hoeveel hypotheek u kunt krijgen.

Als aan de consument een consumptief krediet is verstrekt, houdt de hypothecair financier rekening met de daaraan verbonden financiële lasten in die zin dat hij per maand ten minste 2% van de kredietlimiet bij doorlopend krediet of ten minste 2% van de oorspronkelijke kredietsom bij aflopend krediet in aanmerking zal nemen als financiële lasten, ook al zijn de werkelijke lasten van de consument lager.

Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing als de consument uiterlijk op de datum van het verstrekken van de hypothecaire financiering het consumptief krediet aflost uit eigen middelen en de overeenkomst inzake het consumptief krediet wordt beëindigd.

Banken kunnen bij het verstrekken van een hypotheek nog steeds afwijken van de in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen gestelde normen als er naar eigen oordeel sprake is van een verantwoorde financiering. De bank oordeelt van geval tot geval of het mogelijk is een hypotheek te verstrekken. Dat geldt ook voor de situatie waarin ouders borg willen staan voor de hypotheek van hun kind. De beoordeling is mede afhankelijk van het productenassortiment van de hypotheekverstrekker.

Nee, het is nog steeds mogelijk om andere hypotheekvormen af te sluiten. Maar om de rente af te mogen trekken moet de lening aflossen in maximaal 30 jaar (360 maanden), en ten minste annuïtair. Dit betekent dat u maandelijks een vast bedrag betaalt, dat bestaat uit rente en aflossing. Ook als u lineair aflost hebt u recht op renteaftrek.

Met een annuïteitenhypotheek betaalt u elke maand hetzelfde bruto maandbedrag. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Tijdens de startfase van de annuïteitenhypotheek betaalt u meer rente en lost u minder af. Later betaalt u juist minder rente en meer aan aflossing. Omdat de hypotheekrenteaftrek alleen geldt voor rente, betekent dit dat u in het begin meer fiscaal voordeel geniet en naarmate u minder rente betaalt minder fiscaal voordeel. Aan het einde van de looptijd van de hypothecaire lening is de hele hypotheekschuld afgelost.

Een huis staat onder water als de verwachte verkoopprijs lager is dan de hypotheek. Door deze zogenaamde onderwaarde kan bij verkoop van het huis een restschuld ontstaan.

Er ontstaat een restschuld als de verkoopprijs van een huis lager is dan de hypotheekschuld die op de woning rust.

Zie voor meer informatie over verduurzaming van de woning: Wonen/verduurzaming-woningmarkt.