Regels voor Hypotheekverstrekking

In de wet is vastgelegd hoeveel een woningkoper mag lenen in verhouding tot het inkomen en de woningwaarde. De NVB erkent het belang van verantwoorde hypotheekverstrekking en gedegen normen die aansluiten bij ontwikkelingen op de woningmarkt.

Highlights

  • In de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet is wettelijk vastgelegd hoeveel een woningkoper mag lenen in verhouding tot het inkomen en de waarde van de woning. Deze hypotheeknormen zijn gebaseerd op berekeningen van het Nibud.
  • Banken en andere hypotheekverstrekkers mogen in individuele gevallen afwijken van de algemene norm. Dat moet dan wel worden gemotiveerd (‘pas toe of leg uit’).
  • Op 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek veranderd. De rente is alleen nog fiscaal aftrekbaar als de hypotheek annuïtair of lineair wordt afgelost. Deze regel geldt niet voor hypotheken die vóór die datum zijn afgesloten, behalve voor het extra leningdeel als de hypotheek tussentijds wordt verhoogd.
  • In de wettelijke regeling wordt bepaald hoe hoog uw hypotheek mag zijn ten opzichte van de waarde van de woning. Een uitzondering mag worden gemaakt wanneer sprake is van een bestaande restschuld. Deze restschuld mag worden meegefinancierd in een nieuwe hypotheek. Wel geldt dat de hoogte van de hypotheek verantwoord moet zijn, bijvoorbeeld in relatie tot het inkomen. In veel gevallen maakt een bank afspraken over de aflossing van de restschuld.

Standpunt NVB

Sinds 2016 worden voorgestelde wijzigingen van de hypotheeknormen ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen, waaronder banken. De NVB erkent het belang van verantwoorde hypotheekverstrekking en hecht daarom aan gedegen normen. Deze moeten wel aansluiten op ontwikkelingen op de woningmarkt. Dat is onder andere belangrijk voor een goede doorstroming op de woningmarkt en om voldoende mogelijkheden te bieden aan woningkopers zonder vast inkomen of op latere leeftijd. De NVB is hierover in gesprek met de wetgever en de toezichthouder.

Veelgestelde vragen over hypotheken

Hoeveel hypotheek u kunt krijgen hangt af van verschillende individuele factoren, zoals inkomen, waarde van de woning en eventuele schulden. Neem contact op met de bank of adviseur om precies te weten hoeveel hypotheek u kunt krijgen.

Als aan de consument een consumptief krediet is verstrekt, houdt de hypothecair financier rekening met de daaraan verbonden financiële lasten in die zin dat hij per maand ten minste 2% van de kredietlimiet bij doorlopend krediet of ten minste 2% van de oorspronkelijke kredietsom bij aflopend krediet in aanmerking zal nemen als financiële lasten, ook al zijn de werkelijke lasten van de consument lager.

Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing als de consument uiterlijk op de datum van het verstrekken van de hypothecaire financiering het consumptief krediet aflost uit eigen middelen en de overeenkomst inzake het consumptief krediet wordt beëindigd.

Banken kunnen bij het verstrekken van een hypotheek nog steeds afwijken van de in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen gestelde normen als er naar eigen oordeel sprake is van een verantwoorde financiering. De bank oordeelt van geval tot geval of het mogelijk is een hypotheek te verstrekken. Dat geldt ook voor de situatie waarin ouders borg willen staan voor de hypotheek van hun kind. De beoordeling is mede afhankelijk van het productenassortiment van de hypotheekverstrekker.

Nee, het is nog steeds mogelijk om andere hypotheekvormen af te sluiten. Maar om de rente af te mogen trekken moet de lening aflossen in maximaal 30 jaar (360 maanden), en ten minste annuïtair. Dit betekent dat u maandelijks een vast bedrag betaalt, dat bestaat uit rente en aflossing. Ook als u lineair aflost hebt u recht op renteaftrek.

Met een annuïteitenhypotheek betaalt u elke maand hetzelfde bruto maandbedrag. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Tijdens de startfase van de annuïteitenhypotheek betaalt u meer rente en lost u minder af. Later betaalt u juist minder rente en meer aan aflossing. Omdat de hypotheekrenteaftrek alleen geldt voor rente, betekent dit dat u in het begin meer fiscaal voordeel geniet en naarmate u minder rente betaalt minder fiscaal voordeel. Aan het einde van de looptijd van de hypothecaire lening is de hele hypotheekschuld afgelost.

Een huis staat onder water als de verwachte verkoopprijs lager is dan de hypotheek. Door deze zogenaamde onderwaarde kan bij verkoop van het huis een restschuld ontstaan.

Er ontstaat een restschuld als de verkoopprijs van een huis lager is dan de hypotheekschuld die op de woning rust.

Zie voor meer informatie over verduurzaming van de woning: Wonen/verduurzaming-woningmarkt.

Als je een woning koopt, verkoopt of je hypotheek oversluit, heeft dat fiscale gevolgen. Zo zijn sommige kosten bijvoorbeeld aftrekbaar. Met de online checklist eigen woning kan je precies zien waar jij recht op hebt. En hoe je dat kunt regelen. Vul de checklist in op belastingdienst.nl/eigenwoning.