Particuliere erfpacht

Bij particuliere erfpacht heeft een woningbezitter de grond niet in eigendom, maar is deze van een andere particulier. Door de onvoorspelbaarheid van de lasten van particuliere erfpacht is het soms lastiger om voor de aankoop van zulke woningen een hypotheek te krijgen.

Highlights

  • Erfpacht zorgt voor een scheiding tussen eigendom van de woning en huur van de grond: de woningeigenaar heeft het exclusieve recht op het gebruik van de grond en betaalt daarvoor een vergoeding (canon) aan de eigenaar.
  • Vaak houden particuliere erfpachtcontracten onvoldoende rekening met de belangen van erfpachters en financiers. Particuliere grondeigenaren (erfverpachters) kunnen doorgaans eenzijdig de erfpachtovereenkomst aanpassen. Dat kan leiden tot een plotselinge forse lastenstijging voor de woningbezitter.
  • Wie een hypotheek aanvraagt voor een woning belast met particuliere erfpacht, moet daarom kunnen aantonen dat de inhoud van de erfpachtcontracten duidelijk is en in het belang van alle betrokken partijen. Niet alle particuliere erfpachtcontracten voldoen aan deze voorwaarde. Daarom zijn deze woningen soms moeilijker te verkopen.
  • Banken hebben in 2011 samen met makelaars, notariaat, erfverpachters en erfpachters criteria opgesteld voor de financierbaarheid van woningen op particuliere erfpacht. Aan de hand van die criteria kan worden getoetst of het erfpachtcontract voldoende bescherming biedt aan erfpachters en banken.
  • Consumenten kunnen bij elke notaris toetsen of bestaande erfpachtrechten van vóór 1 januari 2013 financierbaar zijn.
  • Voor het financieren van woningen met erfpachtovereenkomsten van 1 januari 2013 of later hebben de banken de Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten opgesteld. Deze richtlijn is een vervolg op de in 2011 geïntroduceerde criteria.

Vernieuwing gemeentelijke erfpacht

Veel gemeenten zijn momenteel bezig met het herzien van hun erfpachtregelingen. De NVB vindt het belangrijk dat vernieuwingen tot betere condities voor de klanten van banken leiden. In sommige gemeenten wordt de expertise van individuele banken ingezet om de voorgestelde wijzigingen te toetsen, zo ook bij de herziening van het erfpachtbeleid van de gemeente Amsterdam. De NVB is ook betrokken bij de herziening van het erfpachtbeleid van de gemeente Amsterdam.