Werk van de toekomst

Banken zijn een grote werkgever in Nederland. Maar het bankenlandschap verandert continu en in steeds hoger hoog tempo. Dat vraagt voortdurende aanpassingen binnen de sector zelf, en van individuele werknemers meer flexibiliteit dan ooit. Banken als werkgever leveren grote inspanningen om een vitale en wendbare sector te zijn en blijven.

Ontwikkelingen in markt en maatschappij

Banken opereren in een markt die snel verandert door technologische ontwikkeling en digitalisering. Een markt die zich bovendien kenmerkt door nieuwe aanbieders - grote en kleine fintech-ondernemingen. Tegelijkertijd spelen er grote maatschappelijke vraagstukken, zoals het klimaatvraagstuk en veiligheid, en is het tempo waarin veranderingen zullen plaatsvinden ongewis. Voor de bankensector geldt dat de werkgelegenheid krimpt. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan specifiek hoog opgeleid talent, om de transitie van de sector vorm te geven.

Werk van de toekomst

De gevolgen van deze ontwikkelingen voor het werk van de toekomst in de sector zijn lastig te voorspellen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe door grote variaties in vraag en aanbod. De pensioengerechtigde leeftijd stijgt en de diversiteit in arbeidsrelaties neemt toe. Dit vraagt om wendbare medewerkers die voortdurend blijven investeren in hun inzetbaarheid en mobiliteit. Voor banken is het van belang medewerkers te stimuleren en te faciliteren in hun talentontwikkeling en aandacht te hebben voor het ‘werkgeluk’ van medewerkers. Ook is een inclusieve werkcultuur belangrijk, en een goede balans tussen vaste en flexibele arbeidsrelaties.

CAO Banken 2019-2020

  • Vitaliteit en wendbaarheid zijn nieuwe speerpunten in de CAO Banken 2019-2020. De cao bevat ook afspraken over verlof en diversiteit. In 2019 hebben alle aangesloten werkgevers een vitaliteitsplan opgesteld.
  • De CAO Banken is een ‘raamwerk’-cao, waaraan 24 diverse banken en financiële instellingen deelnemen. Voor circa twee derde geldt dat het hoofdkantoor gevestigd is buiten Nederland en dat de Nederlandse vestiging is aangesloten bij de CAO Banken. De CAO Banken is van toepassing op ruim 4.000 werknemers.
  • De CAO Banken 2019-2021 heeft een looptijd van 2 jaar: van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
  • In de cao is een  structurele loonsverhoging overeengekomen van  2,5% per 1 januari 2019 en 2,5% per 1 januari 2020.
  • De Nederlandse Vereniging van Banken begeleidde de onderhandelingen tussen de cao-partijen de Werkgeversvereniging Banken en de werknemerspartijen De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance.

Aan de slag voor de klas

De ene sector krimpt, terwijl in andere sectoren behoefte is aan instroom. Sinds februari 2019 werken banken, verzekeraars en onderwijs samen in het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Doel is het stapsgewijs begeleiden van bankmedewerkers bij een overstap naar het onderwijs en hun zo een nieuw carrièreperspectief te bieden. Partijen formuleerden een zogenaamde ‘klantreis’ voor de bankmedewerker die wil overstappen. Doel van de intersectorale samenwerking is om die ‘klantreis’ - en daarmee een overstap - zo soepel mogelijk te laten verlopen. Banken stimuleren medewerkers door informatie en voorlichting en bieden faciliteiten voor oriëntatie en kennismakingstrajecten in het onderwijs.