Werk van de toekomst

Banken zijn een grote werkgever in Nederland. Maar het bankenlandschap verandert continu en in steeds hoger hoog tempo. Dat vraagt voortdurende aanpassingen binnen de sector zelf, en van individuele werknemers meer flexibiliteit dan ooit. Banken als werkgever leveren grote inspanningen om een vitale en wendbare sector te zijn en blijven.

Grote onzekerheid

Banken zijn een grote werkgever in Nederland. Maar het bankenlandschap verandert continu en in steeds hoger hoog tempo. Banken opereren in een markt die snel verandert door technologische ontwikkeling en digitalisering. Een markt die zich bovendien kenmerkt door nieuwe aanbieders - grote en kleine fintech-ondernemingen. Tegelijkertijd spelen er grote maatschappelijke vraagstukken rondom klimaat en veiligheid en is het tempo waarin veranderingen zullen plaatsvinden ongewis.

Het jaar 2022 heeft zich gekenmerkt door een hoog opgelopen inflatie met als gevolg koopkrachtdaling voor de medewerkers. Vooruitkijkend blijft er onzekerheid bestaan over het verloop van de oorlog in Oekraïne en de economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe door brede arbeidsmarktkrapte en grote variaties in vraag en aanbod tussen sectoren en functiedomeinen.

Werk van de toekomst

De gevolgen van de actuele ontwikkelingen voor het werk van de toekomst in de bankensector zijn lastig te voorspellen. Banken leveren grote inspanningen om een robuuste en wendbare werkgever te zijn en blijven.

De krapte op de arbeidsmarkt raakt de banken vooral in de functiedomeinen waar capaciteitsuitbreidingen nodig zijn, zoals KYC en IT. Tegelijkertijd blijft er sprake van een voortdurende krimp in traditionele banen

De AOW-gerechtigde leeftijd stijgt en de diversiteit in arbeidsrelaties neemt toe. Dit vraagt om wendbare medewerkers die voortdurend blijven investeren in hun inzetbaarheid en mobiliteit.

Voor banken is het van belang medewerkers te stimuleren en te faciliteren in hun talentontwikkeling en aandacht te hebben voor het ‘werkgeluk’ van medewerkers. Ook is een inclusieve werkcultuur belangrijk, en een goede balans tussen vaste en flexibele arbeidsrelaties.

Het plaats- en tijdbewust werken is inmiddels gemeengoed geworden bij de banken.  Leidinggevenden en medewerkers blijven daarbij samen op zoek naar de best passende vorm van werk met oog voor de betrokkenheid en de vitaliteit van medewerkers.

CAO banken 2023-2024

De deelnemende werkgevers aan de CAO Banken zijn divers, voor circa twee derde van hen geldt dat het hoofdkantoor gevestigd is buiten Nederland. De CAO Banken biedt een marktconform raamwerk dat past bij deze diversiteit en geeft ruimte voor werkgeversafspraken op maat.

De CAO Banken 2023-2024 heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. Cao-partijen hebben bij het maken van afspraken voor de CAO Banken 2023-2024 gefocust op de collectieve loonontwikkeling. De functiesalarissen en functieschalen worden structureel verhoogd, respectievelijk per 1 januari 2023 met 3,5%, per 1 juli 2023 met 1% en per 1 januari 2024 met 4%.

Per 1 januari 2023 wordt een eenmalig bedrag uitgekeerd van € 1.000,- bruto op voltijd basis aan alle medewerkers die op 1 januari 2023 in dienst zijn bij de werkgever en aan uitzendkrachten die per die datum werkzaam zijn voor de werkgever. Deze eenmalige uitkering wordt naar rato aangepast ingeval de arbeidsduur lager is dan gemiddeld 36 uur per week.

Overige onderwerpen waarover cao-partijen afspraken hebben kunnen maken gaan onder meer over 5 mei als jaarlijkse feestdag en betaalde vrije dag, aansluiting bij de Wet Arbeid en Zorg voor de begrippen ‘ouder’ en ‘kind’ in relatie tot diverse verlofregelingen, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, werkgelegenheid en diversiteit. Over pensioen zullen cao-partijen de komende tijd in gesprek blijven met het streven om vóór 1 juli 2023 tussentijdse pensioenafspraken te maken. Lees meer op: CAO Banken - Home