Verduurzaming

De Nederlandse bankensector wil een positieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving. Een ambitie die verder reikt dan het (financieel) faciliteren van transities naar een duurzame(re) samenleving. De sector wil regelgeving niet afwachten, maar erop vooruitlopen. Banken kunnen veel impact bereiken als het gaat om verduurzaming van de samenleving, maar zij niet alleen. Een goede samenwerking met klanten en de overheid is daarvoor van groot belang.

Banken geven op verschillende manieren invulling aan hun ambities op het vlak van verduurzaming. Dat gebeurt op eigen titel en ook samen - in NVB-verband. Op duurzaamheid wordt intensief samengewerkt en tegelijkertijd stevig geconcurreerd. Eigen initiatief van banken is belangrijk en moet de ruimte krijgen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) versterkt dat initiatief door good practices te verzamelen en te delen en door standaarden te ontwikkelen. In onze dialoog met maatschappelijke organisaties en de overheid onderzoeken we continu waar de sector het nog beter kan doen. 


Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDGs) - de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties - zijn voor banken het belangrijkste referentiekader voor duurzaamheidsbeleid. In de zomer van 2016 startte de NVB met de ontwikkeling van een collectieve langetermijnagenda, gericht op deze SDG’s. In 2017 kon iedereen hier input op leveren, via een publieksconsultatie. De resultaten daarvan zijn verwerkt in het beleidsprogramma van de NVB. Daarin wordt de komende tijd, voor de Nederlandse context, prioriteit gegeven aan de doelen die te maken hebben met klimaatverandering en de energietransitie (SDGs 7, 11 en 13). In Nederland zijn we immers lang niet voldoende op stoom om het klimaatdoel van Parijs te halen.

In internationale context is het respect voor mensenrechten het belangrijkste dwarsdoorsnijdende thema. In het kader van het IMVO-convenant bancaire sector werkt de NVB intensief samen met overheid, vakbonden en ngo’s om de impact van de activiteiten van banken op mensenrechten, wereldwijd te verbeteren.

Mensenrechten

In internationale context is (eerder al) het respect voor mensenrechten als belangrijkste dwarsdoorsnijdend thema gekozen. In het kader van het IMVO-convenant bancaire sector werkt de NVB intensief samen met overheid, vakbonden en ngo’s om de impact van de activiteiten van banken op mensenrechten, wereldwijd te verbeteren.

Samenwerking binnen en buiten de vereniging

De activiteiten van de NVB op het gebied van duurzaamheid worden gecoördineerd door het Platform Duurzaamheid. Hieraan nemen op dit moment de volgende banken deel: ABN AMRO, Aegon Bank, BNG Bank, FMO, ING, NIBC, NWB Bank, Rabobank, Triodos, Van Lanschot/ Kempen en de Volksbank.

DNB Platform voor Duurzame Financiering

Ook samen met andere financiële instellingen wordt gewerkt aan verduurzaming. De NVB is daarom lid van het Platform voor Duurzame Financiering dat wordt voorgezeten door De Nederlandsche Bank (DNB). In dit platform werkt de NVB samen met het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het ministerie van Financiën, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Sustainable Finance Lab. Onder het platform vallen verschillende werkgroepen, die samen projecten uitvoeren om de bijdrage van de Nederlandse financiële sector aan verduurzaming te vergroten.

Eerlijke Bankwijzer

De Nederlandse banken steunen het streven van de Eerlijke Bankwijzer om het duurzaamheidsbeleid en de -prestaties van banken transparanter en onderling vergelijkbaar te maken. Daarbij staat de onafhankelijkheid van de Eerlijke Bankwijzer en de organisaties erachter voor banken buiten kijf. Sinds 2018 werken verschillende banken niet meer mee aan onderzoeken van de EBW, omdat de NVB oordeelt dat de conclusies van de onderzoeken geen recht doen aan de complexiteit van het onderzochte probleem.

Banken hechten aan een goede relatie met de Eerlijke Bankwijzer en partijen als Oxfam Novib, Amnesty International en PAX en blijven investeren in dialoog. Om geïnformeerd en betrokken te blijven bij de agendasettende rol die zij in de maatschappij vervullen.