IVR/EVR-registratie

IVR/EVR-registratie
Het kan gebeuren dat een persoon - een natuurlijke of een rechtspersoon - betrokken is bij een incident, bijvoorbeeld bij (een poging tot) fraude bij een financiële instelling. De bank zet dan een beperkt aantal gegevens van diegene in het eigen, interne verwijzingsregister (IVR). Is het incident ernstig? Dan komen diezelfde gegevens ook in het ‘externe verwijzingsregister’ (EVR). Wat betekent een IVR/EVR-registratie?

Elke bank legt ‘incidenten’ van (voormalige) klanten of medewerkers vast. Onder incidenten verstaan we: gedragingen van (rechts)personen die nadelig (kunnen) zijn voor de bank, haar klanten of medewerkers. Alleen speciale veiligheidsmedewerkers bij die bank hebben toegang tot die gegevens over dat incident. Dit vanwege de privacy.

Intern verwijzingsregister (IVR)

Gegevens van (rechts)personen die betrokken zijn (geweest) bij een incident bij die bank, zet de bank in het eigen, interne verwijzingsregister (IVR). In het IVR staat alleen maar:

  • Van een persoon: naam en geboortedatum.
  • Van een rechtspersoon: KvK-nummer, en eventueel bedrijfsnaam en postcode.

Alleen de eigen bankmedewerkers kunnen het IVR raadplegen. In het IVR staat niet om welk incident het gaat, wat er is gebeurd. Dat is alleen bekend bij de afdeling veiligheid.

En soms ook: extern verwijzingsregister (EVR)

In ernstige gevallen - bijvoorbeeld bij hypotheek- of identiteitsfraude, witwassen of valsheid in geschrifte – zet de bank de identificerende gegevens niet alleen in het eigen IVR. Maar ook in het EVR: het externe verwijzingsregister. Een andere financiële instelling kan de identificerende gegevens uit het EVR ook raadplegen.

Dat raadplegen gebeurt via EVA: EVA is het computersysteem dat financiële instellingen gebruiken om te checken of iemand vóórkomt in het IVR en in het EVR.

Voorbeeld: EVA-toets

Vraagt u een product of dienst aan bij een bank? Dan doet de bankmedewerker altijd een EVA-toets. De medewerker tikt uw naam en geboortedatum in, en krijgt dan een melding of u wel of niet voorkomt in het IVR en eventueel het EVR.

Wat betekent een IVR/EVR-registratie?

Heeft u een IVR/EVR-registratie? Dan kan het zijn dat u niet bij een financiële instelling terechtkunt voor dienstverlening of producten. Of slechts voor een beperkt aantal producten of beperkte dienstverlening. De financiële instelling maakt zelf die afweging.

Incidentenregister en EVR: samen IFI

Het Incidentenregister en EVR maken deel uit van het IFI: het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (IFI). Doel is (fraude)risico’s tijdig signaleren. En ook het aanpakken en voorkomen van criminaliteit binnen de financiële sector. Er zijn strenge regels voor het vastleggen, uitwisselen en gebruiken van gegevens in IFI. Die regels staan in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen Deze regels zijn goedgekeurd en staan onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Financiële instellingen registeren gegevens van (rechts of natuurlijke) personen die hebben gefraudeerd of op een andere manier een risico vormen. Voorwaarde is wel dat het om een ernstig incident of vermoeden gaat. Bijvoorbeeld identiteitsfraude, skimming, phishing, witwassen of hypotheekfraude. Meer informatie vindt u in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

In het IVR/EVR staan alleen naam en geboortedatum van een persoon. Van een rechtspersoon een KvK-nummer. Waarom iemand is geregistreerd, staat er dus niet in. Die informatie is alleen bekend bij de afdeling veiligheidszaken van de financiële instelling die u heeft geregistreerd.

De instelling waar u een product of dienst aanvraagt, kan u (alleen) vertellen welke instelling u heeft geregistreerd.

De enige die u dat kan vertellen, is de afdeling veiligheidszaken van de financiële instelling die u heeft geregistreerd. Vraag de afdeling veiligheidszaken schriftelijk om inzage. Stuur ook een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee.

Dat hangt af van de (ernst van) het incident. Hoe lang u wordt geregistreerd (registratietermijn), hoort u van de instelling die uw gegevens heeft geregistreerd. U krijgt daar in principe schriftelijk bericht van. De termijn van een registratie duurt maximaal 8 jaar.

Als de registratietermijn afgelopen is. Dan wordt de registratie automatisch verwijderd. U krijgt daar geen bericht van. Bent u in de tussentijd opnieuw betrokken bij een incident? Dan kan de registratietermijn worden verlengd.

Nee. De NVB is geen financiële instelling. Wij hebben op geen enkele wijze toegang tot het IVR of EVR en kunnen uw vragen hierover dus niet beantwoorden.

Dat moet schriftelijk, bij het bestuur of de directie van de instelling die u geregistreerd heeft. Leidt dat niet tot een oplossing? Dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) of de bevoegde rechter.