Rentebenchmarks: wat zijn de ontwikkelingen?

Marktontwikkelingen en Europese wetgeving vereisen dat de financiële sector - samen met de toezichthouders - hard werkt aan het hervormen van rentebenchmarks, zoals Euribor, Libor en Eonia. Door die hervormingen kan het nodig zijn dat in financiële overeenkomsten of instrumenten een aangepaste of vervangende rentebenchmark moet worden gebruikt die robuuster en betrouwbaarder is.

Highlights

 • Rentebenchmarks - ook wel: basisrentes, rentevoet of referentierentes - worden wereldwijd gebruikt voor de vaststelling van de prijzen van financiële overeenkomsten, zoals (persoonlijke) leningen en hypotheken, en van financiële instrumenten, zoals rente-, grondstof- en valutaderivaten.
 • Rentebenchmarks moeten robuust en betrouwbaar zijn. Dat vraagt om hervormingen van de huidige rentenbenchmarks om de objectiviteit te vergroten. De hervormingen bestaan onder meer uit aanpassingen van bestaande methodieken voor vaststelling van rentebenchmarks. Of uit vervanging van een rentebenchmark door een andere – eventueel nieuwe – benchmark.
 • Deze marktbeweging is onder invloed van Europese regelgeving en internationale standaarden al langer gaande; de hervormingen worden nu doorgevoerd onder toezicht van (Europese) toezichthouders.
 • Gebruikers van kritische benchmarks, waaronder banken, moeten dus op termijn (uiterlijk in 2022) gebruik gaan maken van óf aangepaste kritische rentebenchmarks (bijvoorbeeld Eonia of Euribor) óf nieuwe kritische rentebenchmarks (bijvoorbeeld €STR) of in ieder geval een proces hebben afgesproken om een vervangende benchmark aan te wijzen voor die producten die onder de Europese regels vallen.
 • Banken bereiden zich goed voor. Ze gaan zorgvuldig na in welke processen en producten rentebenchmarks worden gebruikt en wat de looptijd van die producten is. Elke bank maakt ook een plan waarin staat wat de bank doet ingeval een door de bank gebruikte benchmark ophoudt te bestaan. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op deze plannen.
 • Voor klanten van banken kan een herziening van een rentebenchmark betekenen dat een bestaand contract zal moeten worden aangepast. Er moet dan een aangepaste of vervangende benchmark worden gebruikt voor de vaststelling van de tarieven. Dit kan leiden tot aanpassing van de productdocumentatie. Banken zullen hun klanten tijdig informeren over de impact van de herziening.   

Meer informatie

 • Medio 2019 zijn de nieuwe en aangepaste rentebenchmarks nog niet bekend.
 • We gaan ervan uit dat de methodiek van Eonia wordt aangepast per 2 oktober 2019 en ophoudt te bestaan per 31 december 2021. De vervanger van Eonia wordt €STR. €STR wordt gepubliceerd per 2 oktober 2019. Zie: emmi-benchmarks.eu
 • Libor: op basis van uitlatingen van de toezichthouder op Libor moeten banken ermee rekening houden dat Libor vervalt vanaf 2022. Zie: fca.org.uk
 • Euribor wordt in 2019 herzien (aanpassing methodiek). Zie: emmi-benchmarks.eu
 • Europese Benchmarkverordening. Zie: eur-lex.europa.eu.
 • Working group on euro risk-free rates. Zie: ecb.europa.eu.