Depositogarantiestelstel

Het depositogarantiestelsel beschermt spaarders als een bank failliet gaat. Bij banken die onder het stelsel vallen zijn spaartegoeden tot € 100.000 per rekeninghouder gegarandeerd. Daarmee draagt het depositogarantiestelsel bij aan het vertrouwen van spaarders in de banken.

Highlights

  • Sinds juli 2015 geldt een nieuwe Europese richtlijn voor de garantie van spaartegoeden. In de richtlijn is bepaald dat tegoeden van spaarders tot € 100.000 per bank zijn gegarandeerd. Is er sprake van een tijdelijk hoog spaartegoed vanwege de verkoop van een huis, dan wordt gedurende een periode van drie maanden tot € 500.000 per rekeninghouder gegarandeerd.
  • In Europa is afgesproken dat elk land een fonds opricht, dat vooraf door de banken wordt gevuld. Gaat een bank failliet, dan worden spaarders uit dit fonds gecompenseerd. Tot € 100.000 hebben spaarders en MKB bedrijven de garantie dat zij hun spaargeld terugkrijgen.
  • Ook is bepaald dat spaarders na faillissement van een bank sneller over hun geld moeten kunnen beschikken dan nu het geval is. Uiterlijk in 2024 moet de uitbetalingstermijn zijn teruggebracht van 20 naar 7 werkdagen. De banken voldoen hier al aan per 1 januari 2019. De precieze invoeringsdatum is afhankelijk van de invoeringsdatum van een wettelijke grondslag voor de verwerking van het Burgerservicenummer. De verwachting is dat deze wet in de eerste helft van 2019 van kracht wordt.
  • Alle banken die deelnemen aan het depositogarantiestelsel dragen bij aan het fonds. De bijdrage is mede afhankelijk van het risicoprofiel van de bank: hoe meer risico’s een bank neemt, des te meer deze aan het fonds moet bijdragen. Sinds begin 2016 storten de banken hun bijdrage in het fonds. In 2024 zal het volledig gevuld zijn.
  • De Nederlandse banken storten per jaar ongeveer € 450 miljoen in het fonds. Naar verwachting dragen de banken uiteindelijk € 3,5 tot € 4 miljard bij. De precieze omvang van de bijdrage is afhankelijk van het totale spaartegoed bij de banken.

DGS autoriteit

Voor de uitvoering van de depositogarantieregeling richt DNB een DGS autoriteit op. Rekeninghouders kunnen bij de DGS autoriteit aanspraak maken op vergoeding van het spaarsaldo als een bank niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Spaarders kunnen zelf navragen of hun bank onder het depositogarantiestelsel valt of de volledige lijst bekijken in het Wft-register. Uitgebreide informatie over de werking en voorwaarden van het stelsel is te vinden op de website van DNB.