Basel 4

Op 7 december 2017 hebben het ‘Basel Committee on Banking Supervision’ (BCBS) en de ‘Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision’ (GHOS) voorstellen gedaan voor de voltooiing van het ‘Basel III international regulatory framework for banks’. Op deze pagina treft u de reactie hierop aan van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ook treft u de reacties aan van de belangrijkste betrokken organisaties, zoals De Nederlandsche Bank.

Reactie Nederlandse Vereniging van Banken:

For English see further below

Nederlandse banken goed in staat voorstellen Bazel op te vangen

De Nederlandse banken staan er goed voor met stevige kapitaalbuffers en ze hebben een gezond risicoprofiel. Zij zullen daardoor de kapitaalimpact kunnen opvangen die het gevolg is van de voorstellen die het Bazels comité voor bankentoezicht vandaag heeft gedaan. Nederlandse banken hebben echter blijvende zorg over een internationaal gelijk speelveld voor banken. De Europese Unie zou bij de implementatie rekening moeten houden met verschillen tussen landen en sectoren.

De voorstellen (“Bazel 4”) worden gezien als sluitstuk van de maatregelen die na de kredietcrisis in 2008 zijn genomen ter versterking van de kapitaalbuffers van banken, bij elkaar Bazel 3 genoemd. De volgende stap is dat de nieuwe standaarden van Bazel zullen worden vertaald naar Europese wetten en regels. De Europese beleidsbepalers (Europese Commissie, Europees Parlement en de Raad) zullen hierin hun eigen afwegingen moeten maken en zij kunnen besluiten tot aanpassingen om de voorstellen beter te laten aansluiten op de Europese economische werkelijkheid en regels.  

De Nederlandse banken blijven zich inzetten voor een robuust bankenlandschap met stevige kapitaalbuffers die goed zijn afgestemd op de risico’s die banken lopen met hun uitzettingen.

Banken zullen de details van de voorstellen bestuderen om de exacte impact te bepalen.

Statement Dutch Banking Association:


Dutch banks in good position to absorb Basel proposals

Dutch banks are in good shape, have robust capital buffers and a healthy risk profile. They will therefore be able to absorb the capital impact resulting from proposals the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) presented today. However, Dutch banks still have concerns about an international level playing field for banks. When implementing the proposals, the European Union should take differences between countries and sectors into account.

The proposals (informally known as “Basel 4”) are seen as the finishing touch to measures collectively known as Basel 3, which were taken since 2008 in the wake of the financial crisis, with the aim of strengthening the capital buffers of banks. The next step is the implementation of the new Basel standards into European law. The European policymakers (European Commission, European Parliament and Council) will have to make their own assessments about this and may decide to amend the proposals to bring them more into line with European economic reality and regulations.

The Dutch banks continue to work on a robust banking landscape with strong capital buffers that are properly geared to the risks banks run with their exposures.

Banks will study the details of the proposals to determine the precise impact.

Achtergrondinformatie Basel

Het Basel Comité kwam met hun eerste kapitaalregels die in 1988 in werking traden. Dit was een eerste belangrijke stap om tot mondiale afspraken te komen. Basel I was een eenvoudig niet-risicosensitief raamwerk voor kredietrisico.

Basel 2 is het samenwerkingsakkoord tussen banken: een internationale set standaarden waarmee kapitaal- en andere eisen aan banken worden gesteld. Basel 2 was een stuk risicosensitiever, waarbij banken onder voorwaarden gebruik mochten maken van interne modellen waarbij veel risicofactoren meegenomen konden worden. Het Basel 2-akkoord bevatte naast kredietrisico ook standaarden voor marktrisico en operationeel risico. Basel 2 werd net voor de kredietcrisis in 2006 geïmplementeerd.

Basel 3 is het maatregelenpakket van het Basel Comité om banken robuuster te maken. Buffers en toezicht werden flink aangescherpt. Veel maatregelen zijn inmiddels vertaald naar wetten en regels. De laatste stap van Basel 3 is een herziening van de risicogewichten (‘Basel 4’). Het Basel Comité wil het prudentieel raamwerk eenvoudiger, beter vergelijkbaar en meer risicosensitief maken.

De grootste impact van Basel 4 zit aan de kant van het kredietrisico. Basel 4 stelt aanpassingen voor voor de interne-modellenmethode (IRB) en de standaardmethode (kortweg SA, d.w.z. een soort tabelaanpak voor weging van kredietrisico) – per portefeuille kiest een bank of voor interne modellen of voor de standaardbenadering. Voor de interne modellenbenadering is goedkeuring van de toezichthouder nodig. Beide methodes worden gebruikt door banken om risico’s vast te stellen.

Ook komt er met Basel 4 een outputvloer. Vooral deze outputvloer heeft grote gevolgen voor veel Nederlandse banken. Deze outputvloer stelt een ondergrens aan (‘vloert’) de uitkomsten van de interne modellen op basis van de uitkomsten van de standaardmethode. Hierdoor zullen de uitkomsten van de interne modellen voor vooral de laag-risico assets overschaduwd worden door de minder risicosensitieve standaardbenadering.

Het verschil in het kapitaal dat banken moeten aanhouden voor leningen met een laag risico en leningen met een hoog risico, wordt kleiner. Waardoor de risicosensitiviteit en ook zeker de vergelijkbaarheid juist afnemen. Immers, verschillende risicoprofielen krijgen vergelijkbare kapitaalvereisten. Terwijl de NVB vindt dat vergelijkbare risico’s zouden moeten leiden tot vergelijkbare kapitaalvereisten - en verschillende risico’s tot verschillende kapitaalvereisten.

Bekijk hier de video van Finans Danmark 'Understand Basel IV in 4 minutes'.  

Begrippenlijst

  • Basel Comité: het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) draagt sinds 1988 via diverse akkoorden bij aan de regelgeving over kapitaalstandaarden voor banken. In het BCBS hebben toezichthouders op banken uit de hele wereld zitting.   
  • Kapitaalbuffer: omvat het aandelenkapitaal en de reserves van een bank.
  • Kredietrisico: het risico voor de kredietverstrekker dat de kredietnemer niet kan terugbetalen.
  • Outputvloer: een kapitaalvloer die een ondergrens stelt aan de uitkomsten van de interne modellenbenadering op basis van de standaardbenadering.
  • Prudentieel raamwerk: de set van wetten, regels en standaarden waaraan onder toezicht staande financiële instellingen zich moeten houden, zodat ze over voldoende liquide middelen en kapitaal beschikken, om bij te dragen aan robuuste financiële markten, waarbij de belangen van de verschillende actoren zoals de klanten en de belastingbetaler voldoende gewaarborgd zijn.
  • Uitzettingen: leningen en andere financiële contracten, bijvoorbeeld derivaten.