Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten

Bij het sluiten van het Energieakkoord (2013) was duidelijk dat er knelpunten zijn die de financiering van duurzame energie- en besparingsprojecten belemmeren. Daarom heeft de NVB met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu een Green Deal getekend om deze knelpunten weg te nemen: de ‘Green Deal expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten’.

Ook vandaag de dag zijn er nog vele projecten waarvoor financieringsvraag en -aanbod niet goed op elkaar aansluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleinschalige opwekking van zonne- of windenergie, technisch complexe geothermie, of energiebesparingsprojecten met een langere terugverdientijd.

Wat gaat er mis bij de financiering van duurzame energie en energiebesparing?

Banken financieren steeds meer ‘mainstream’ hernieuwbare energieprojecten, zoals grote windparken. Maar er zijn nog veel vormen van duurzame energieopwekking die moeilijk van de grond komen, zoals diepe geothermie, biomassa-, grondstof- en afvalprojecten. Er zijn verschillende soorten knelpunten, die soms ook tegelijk optreden:

  • door onbekendheid met de techniek kunnen financiers de risico’s slecht inschatten;
  • bij innovatieve eigendomsstructuren, zoals energiecoöperaties, zijn de contracten tussen aanbieders en afnemers niet altijd solide, waardoor de business case onvoldoende overtuigend is;
  • bij kleine projecten zijn de transactiekosten vaak te hoog in relatie tot het te financieren bedrag (en daarmee is de mogelijkheid voor de financier om de inspanning terug te verdienen beperkt); standaardisatie en bundeling van projecten kan helpen, maar dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig.

Aanpak

Het Expertisecentrum brengt technische en financiële kennis samen en deelt deze met initiatiefnemers van energieprojecten en potentiële financiers, bijvoorbeeld in de vorm van rapporten, presentaties en expertsessies. Deze kennis helpt op twee manieren de financieringsvraag en het -aanbod bij elkaar te brengen:

  • door technische kennis over energieprojecten te verspreiden onder financiers wordt het aanbod van financiering vergroot;
  • door ontwikkelaars van energieprojecten informatie te bieden over wat financiers van hen verwachten, wordt de vraag naar financiering scherper geformuleerd en daarmee kansrijker.

Het expertisecentrum speelt geen rol in de daadwerkelijke financiering van projecten. Dit is en blijft de primaire taak voor de financiers.

Governance

Het Expertisecentrum is een Green Deal tussen banken en overheid. De oorspronkelijke Green Deal is op 30 september 2013 gesloten tussen het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ABN AMRO Groenbank B.V., ASN Groenprojectenfonds, ING Groenbank N.V., Rabo Groen Bank B.V. en Triodos Groenfonds N.V. Momenteel levert een bredere groep banken actief in de Green Deal, met de NVB als coördinatiepunt. De Green Deal loopt tot en met eind 2019. Er is een stuurgroep aangesteld onder voorzitterschap van Itske Lulof (Triodos Groenfonds/ voorzitter NVB Beraad Groenfondsen). De secretaris van het Expertisecentrum is Meike Kerkhoffs (RVO). Overige stuurgroepleden:

  • Vera Pieterman (ministerie van Economische Zaken),
  • Sander Oosterloo (ministerie van Infrastructuur en Milieu),
  • Bart Tonnaer (RVO),
  • Bas Rüter (Rabobank/ voorzitter NVB Platform Duurzaamheid).