Toekomstgericht Bankieren

In 2014 heeft NVB het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ gelanceerd, de verzamelnaam voor het Maatschappelijk Statuut, de Code Banken en een set gedragsregels die verbonden is aan de bankierseed. Hiermee heeft de sector expliciet gemaakt hoe zij dienstbaar en duurzaam wil bankieren. Het pakket is tot stand gekomen op basis van de eerste Code Banken uit 2010, de governance code van de bankensector, gesprekken binnen de sector en een brede consultatie, waar ruim 200 klanten, (oud)bankmedewerkers, maatschappelijke organisaties en academici op reageerden.

  • In het Maatschappelijk Statuut wordt de (gewenste) positie van de bankensector in de samenleving beschreven. Ook staat in het statuut wat de gedeelde waarden van de sector zijn en wat klanten van banken mogen verwachten.
  • De vernieuwde Code Banken waarborgt goed bestuur binnen de banken. In de code staan principes voor integere en beheerste bedrijfsvoering, risicobeleid en het functioneren van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. De naleving van de code is enkele jaren gemonitord door de Monitoring Commissie Code Banken. Die constateerde in haar eindrapport dat banken de principes uit de Code Banken vrijwel volledig naleefden.
  • De Gedragsregels gelden voor alle medewerkers van banken. Iedereen die voor een bank wil werken, moet een eed of belofte afleggen. Deze bankierseed  is sinds 1 april 2015 wettelijk verplicht. Hiermee beloven bankmedewerkers hun functie integer en zorgvuldig uit te oefenen en het belang van de klant centraal te stellen.
  • Wie de bankierseed heeft afgelegd, onderwerpt zich ook aan het tuchtrecht voor bankiers. Als een bankier zich niet aan de Gedragscode houdt, dan kan die via het tuchtrecht persoonlijk worden aangesproken op zijn gedrag. De onafhankelijke Stichting Tuchtrecht Banken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tuchtrecht in de bankensector.

 

Meer informatie