Toezicht
29 maart 2017
2 minuten

FATCA (NL & ENGLISH)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Information also available in English, see further down

FATCA (NL)

De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is de Amerikaanse wet die wereldwijd belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen bestrijdt. Banken moeten op grond van deze wet en afspraken tussen de Nederlandse en Amerikaanse overheid vaststellen of klanten onder deze regelgeving vallen. Deze regelgeving brengt voor klanten van Nederlandse banken mee dat zij informatie aan de bank hebben te verstrekken.

Highlights
  • FATCA verplicht financiële instellingen buiten de Verenigde Staten om gegevens te rapporteren over Amerikaanse belastingplichtigen. De Nederlandse en Amerikaanse overheid hebben via een Intergovernmental Agreement afspraken gemaakt op grond waarvan ook Nederlandse banken hieraan moeten voldoen.
  • Nederlandse banken zijn verplicht vast te stellen of een klant onder de Amerikaanse regelgeving valt en moeten in dat geval jaarlijks informatie aan de Nederlandse Belastingdienst verstrekken.
  • Nederlandse banken kunnen niet van deze regels afwijken. De Nederlandse wetgeving bevat namelijk sancties voor banken indien de verplichtingen niet worden nagekomen.
Wat betekent dit voor klanten?

Banken zijn verplicht vast te stellen of een klant op grond van de Amerikaanse en Nederlandse regelgeving een zogenoemde ‘U.S. person’ is. Deze verplichting geldt zowel voor nieuwe als bestaande klanten en brengt mee dat klanten informatie aan de bank moeten overleggen als zij een klantrelatie hebben of willen hebben. Voor klanten betekent dit dat zij gehoor dienen te geven aan een verzoek van een bank om informatie te verstekken.

Welke informatie hebben banken aan te leveren?

Op grond van de rapportageverplichtingen hebben banken de volgende gegevens van hun klanten aan de Nederlandse Belastingdienst te rapporteren: naam, adres, rekeningnummer, Social Security Number of ander Taxpayer Identification Number, saldo van de rekening(en), de ontvangen rente en dividenden alsmede de opbrengsten van de verkoop, terugbetalingen of afkopen van vermogensbestanddelen.

Waar kunt u terecht voor meer informatie en ondersteuning?

De NVB en Nederlandse banken zijn geen adviseurs op het terrein van Amerikaanse regels en wetgeving. Het zijn van een zogenoemde U.S. person kan meebrengen dat u in Amerika aangifte van belasting moet doen en over een Amerikaans Social Security Number (‘SSN’) of Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) dient te beschikken. Voor vragen over bovenstaande onderwerpen en uw eigen situatie raden wij u aan om contact op te nemen met een in het Amerikaanse belastingrecht gespecialiseerde belastingadviseur.

FATCA (English)

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is the American law that combats tax evasion by American taxpayers worldwide. On the basis of this law as well as agreements between the Dutch and American governments, banks must determine whether customers fall under these regulations. These regulations involve customers of Dutch banks being required to provide information to the bank.

Highlights
  • The FATCA requires financial institutions outside of the United States to report data about American taxpayers. The Dutch and American governments have made agreements via an Intergovernmental Agreement with which Dutch banks are also required to comply.
  • Dutch banks are required to determine whether a customer falls under the American regulations and, if so, must provide information to the Netherlands Tax and Customs Administration annually.
  • Dutch banks may not deviate from these rules. Dutch legislation contains sanctions for banks if they do not fulfil the obligations.
What does this mean for customers?

Banks are required to determine whether, on the basis of the American and Dutch regulations, a customer is a so-called 'U.S. person'. This obligation applies to both new and existing customers and entails that customers must provide the bank with information if they (wish to) maintain a customer relationship. For customers, this means that they must comply with a bank's request to provide information.

Which information must banks provide?

On the basis of the reporting obligations, banks must provide the following details of their customers to the Dutch Tax and Customs Administration: name, address, account number, Social Security Number or other Taxpayer Identification Number, balance of the account(s), the interest and dividends received as well as revenue from the sale, repayment or buyout of assets.

Where can you find more information and support?

The NVB and the Dutch banks are no advisers in the subject of American rules en legislation. Being a so-called U.S. person can mean that a tax return must be filed in America and that an American Social Security Number (‘SSN’) or Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)  must be obtained. If you have questions about the topics above or about your own situation, we advise you to contact a tax advisor specialised in American tax law.