Veiligheid & Fraude Veiligheid & Fraude

FATCA

For English see further down

Financiële instellingen stellen sinds 1 juli 2014 vast of relaties mogelijk belastingplichtig zijn in de V.S. Dit is een voortvloeisel van de overeenkomst tot uitwisseling van gegevens die Nederland op 18 december 2013 sloot met de Amerikaanse overheid, de Intergovernmental Agreement (de IGA).

Aanleiding hiervoor is de Amerikaanse belastingwet, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Het doel van deze Amerikaanse wetgeving is om ervoor te zorgen dat Amerikaans belastingplichtigen, die buiten de Verenigde Staten tegoeden aanhouden, daarover correct belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS.

De verplichtingen die uit de IGA voor Nederlandse financiële instellingen voortvloeien staan in de Nederlandse wet. Er staan sancties op het niet nakomen van deze verplichtingen.

Wat moeten alle financiële instellingen in Nederland voor FATCA doen?

U kunt als particuliere relatie of als vertegenwoordiger van een zakelijke relatie worden gevraagd een formulier in te vullen (een eigen verklaring te verstrekken) waaruit moet blijken of u of uw organisatie een U.S. Person is. Banken vragen u daarom een vragenformulier in te vullen en getekend terug te sturen. Dit kan ook online gebeuren.

Het formulier dat u ontvangt is door de NVB met het ministerie van Financiën opgesteld zodat financiële instellingen in Nederland op de juiste wijze aan de wettelijke verplichtingen van de IGA kunnen voldoen.

Meer informatie over dit formulier vindt u in het blok aan de rechterzijde op deze pagina (FATCA: vraag en antwoord; self certification formulieren).

Wanneer bent u een U.S. Person?

De IRS omschrijft een Amerikaans belastingplichtige als een U.S. Person. U wordt mogelijk door uw bank benaderd als een of meerdere van de onderstaande situaties op u van toepassing is/zijn:

 • U heeft een Amerikaans paspoort
 • U woont in de V.S.
 • U bent geboren in de V.S.
 • U heeft een Amerikaans woon-, postadres of telefoonnummer
 • U maakt periodiek geld over naar de V.S.
 • U heeft een gevolmachtigde met een Amerikaans adres
 • U heeft een Per Adres (P/A) in de V.S.
 • Ook organisaties kunnen een U.S. Person zijn, bijvoorbeeld wanneer ze zijn gevestigd in de V.S. of zijn opgericht naar Amerikaans recht.

Wanneer u in de V.S. belastingplichtig bent, betekent dit dat u in de V.S. aangifte moet doen. Of u aldaar belasting moet betalen is onder andere afhankelijk van uw inkomen en van het belastingverdrag tussen Nederland en de V.S. Meer informatie over Amerikaanse belastingplicht vindt u in het blok aan de rechterzijde op deze pagina.

Wat gebeurt er met de gegevens van mij en mijn bankrekening(en)?

Indien uw bank heeft vastgesteld dat u een U.S. Person bent, worden de gegevens van u en uw bankrekening(en) jaarlijks aan de Belastingdienst verstrekt. Die geeft die gegevens dan door aan de IRS.

Meer informatie: Q&A

FATCA

To combat international tax evasion, agreements have been made between the Netherlands and the United States governments in response to FATCA, the United States tax law. Are you subject to tax in the United States (US) or do you think that you could be? Please read this leaflet carefully. In this leaflet you can find further information on US tax liability, the impact of the FATCA and what you can do if you are (potentially) liable to pay tax.

You may be contacted by your bank if one or more of the following situations applies to you:

 • You have a United States passport
 • You live in the United States
 • You were born in the United States
 • You have a United States residential or postal adress or telephone number
 • You make periodic money transfers to the United States
 • You have granted a power of attorney to someone with a United States address
 • You have an In-Care-Of or Hold-Mail address in the United States

Companies may also be contacted, for instance if they are domiciled in the United States or incorporated under US law.

More information: Q&A

Copyright 2017 © Nederlandse Vereniging van Banken