Veiligheid
1 minuut

Verpandingsverbod

Het toenemend gebruik van verpandingsverboden hindert de financiering van het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen hierdoor minder zekerheden bieden aan banken of andere financiers. De NVB pleit voor aanpassing van de wet zodat het bedrijfsleven beter financierbaar wordt.

Highlights
  • De laatste jaren neemt het gebruik van verpandingsverboden (ook onoverdraagbaarheids- en onverpandbaarheidsbedingen genoemd) sterk toe. Die houden in dat een vordering niet mag worden overgedragen of verpand.
  • De financiering van het bedrijfsleven wordt hierdoor gehinderd. Door verpandingsverboden kunnen vorderingen mogelijk niet tot zekerheid (onderpand) dienen voor terugbetaling van een financiering. Algemeen geldt: hoe minder zekerheden een bedrijf kan bieden, des te minder financiering zal een bank (of andere financier) verstrekken.
  • Nederland is een van de weinige landen waar de wetgeving op dit punt nog niet is aangepast. Diverse ondernemers- en werkgeversorganisaties, waaronder MKB-Nederland, VNO-NCW en ONL voor ondernemers, hebben het kabinet opgeroepen dit probleem aan te pakken en de wet te wijzingen.
  • Ook de NVB vindt het noodzakelijk dat de wet wordt aangepast, zodat de financierbaarheid van het bedrijfsleven verbetert. Samen met de Factoring & Asset Based Financing Association Netherlands (FAAN) is de NVB hierover in gesprek met de overheid. 
Meer informatie