De impact partner strategie voor banken - Een roadmap hoe de Nederlandse bancaire sector bij kan dragen aan (versnelling van) duurzame markttransformaties

De Impact Partner Strategie voor banken heeft tot doel een samenhangende, effectieve visie, strategie en roadmap aan te reiken voor de rol van Nederlandse banken in duurzame transformaties. Het plan is opgesteld door een groep professionals vanuit verschillende banken onder begeleiding van Nyenrode Business Universiteit. Wij hebben onze kennis, ervaringen en ideeën gedeeld en gebundeld om dit actiegerichte plan op te stellen dat banken individueel en gezamenlijk een concreet handelingsperspectief biedt.

  • Deel 1 start met een visie hoe een duurzame maatschappij er in 2040 uit kan zien en beschrijft welke rol de verschillende partijen, waaronder de banken, dan in de transformaties gespeeld hebben. De visie is vertaald naar een strategie hoe daar te komen: de Impact Partner Strategie (deel 2). Deze strategie beoogt een systeemverandering te realiseren en we geven bij de strategie aan welke fundamenten en (veranderende) ‘spelregels’ volgens ons relevant zijn voor de uitvoering van de strategie. Banken kunnen en willen daarbij een partner zijn voor bedrijven en particulieren en hen ondersteunen in hun proces richting een duurzame toekomst.

  • In deel 3 bieden we vervolgens een uitgebreide roadmap gebaseerd op het model voor Duurzame markttransformaties (Nijhof en Simons, 2020). De roadmap is opgedeeld in vier fasen en doet allereerst recht aan de acties die banken en andere stakeholders reeds genomen hebben (fase 1) en biedt een gestructureerde aanpak om de impact van de banken, individueel en gezamenlijk, te vergroten (fase 2 en 3). Door proactief in gesprek te gaan met klanten en samen met hen transitieplannen op te stellen, helpen banken klanten met hun transformatie en ontdekken zij tegelijkertijd waar kansen voor nieuwe verdienmodellen voor de banken liggen.

  • In fase 4 ontstaat uiteindelijk ‘een nieuw normaal’ waarin het vanzelfsprekend is dat banken de rol van Impact Partner van hun klanten vervullen en zo duurzame transformatie stimuleren, aanjagen en financieren. De Impact Partner strategie daagt de banken uit om proactief in gesprek te gaan met klanten en vanuit een gezamenlijk belang tussen klant en bank transitieplannen op te stellen. Dit vraagt om visie en lef, omdat nog niet alle kaders en regels duidelijk zijn maar we wel de richting weten.

Wat doet deze roadmap?

De Impact Partner strategie daagt de banken uit om proactief in gesprek te gaan met klanten en vanuit een gezamenlijk belang tussen klant en bank transitieplannen op te stellen. Dit vraagt om visie en lef, omdat nog niet alle kaders en regels duidelijk zijn maar we wel de richting weten. Dat kunnen ze doen door individueel en gezamenlijk stappen te zetten in deze ontdekkingsreis en door middels de gestructureerde aanpak van de Impact Partner Strategie invulling te geven aan o.a. het klimaatcommitment van de financiële sector. Wet- en regelgeving en toezichthouders zullen immers de stabiliteit van de financiële sector wel monitoren en waarborgen, maar impact maken door klanten als partner echt verder te helpen vraagt iets anders en op dit gebied is nog veel te winnen!

Waarom deze roadmap?

De maatschappij staat voor grote uitdagingen. De steeds breder gedragen inzichten over de opwarming van de aarde, het uitputten van grondstoffen, de achteruitgang van biodiversiteit en de uitdagingen op sociaal-maatschappelijk gebied in Nederland en in delen van de internationale productieketens, vragen om serieuze actie. Actie vanuit de EU met de ambitieuze EU Green Deal en de bijpassende Sustainable Finance Strategie die de komende jaren een forse versnelling gaat brengen in de verduurzaming van veel bedrijven. Actie volgend uit het Nederlandse Klimaatakkoord en de plannen die daar zijn gemaakt voor verschillende sectoren en uitdagingen. En daarop aansluitend, actie vanuit de banken die met het klimaatcommitment van de financiële sector zich gecommitteerd hebben aan het in kaart brengen en reduceren van hun eigen CO2 footprint en die van hun hele klantportefeuille. Bovendien hebben de banken zich gecommitteerd hun klanten te ondersteunen bij hun transitie. De rol van de banken in de duurzame transformatie van klanten bestaat daardoor niet alleen uit het financieren van duurzame investeringen en het waarborgen van de stabiliteit van het financiële systeem. Zij hebben ook een belangrijke rol om hun klanten te ondersteunen bij hun verduurzaming en om toekomstbestendige keuzes te stimuleren.

Over de makers

Achtergrond van dit document is dat tien mensen met verschillende rollen in de Nederlandse bancaire sector hebben deelgenomen aan het Impact Programma voor Banken. Dit programma is een initiatief van Nyenrode Business Universiteit en I Will Power, waarbij de Nederlandse Vereniging van Banken heeft meegedacht over het programma. De resultaten van het programma zijn in dit document weergegeven. De visie, strategie en roadmap zijn op persoonlijke titel opgesteld door de betrokkenen en beogen houvast te bieden voor de rol van Nederlandse banken in de duurzame transities van onze maatschappij.

Impact Partner Strategie voor Banken