14 oktober 2014
2 minuten

Bankierseed / Bankers' Oath (Toekomstgericht bankieren)

De Nederlandse Vereniging van Banken presenteerde in 2014 het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’. Dit bestaat uit 3 onderdelen: het Maatschappelijk Statuut, de Code Banken en een set gedragsregels die verbonden is aan de bankierseed.

English see further down

Bankierseed/ belofte

Ik zweer/beloof binnen de grenzen van mijn functie die ik op enig moment in de bancaire sector vervul:

 • dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen;
 • dat ik een zorgvuldige afweging maak tussen de belangen van alle partijen die bij de onderneming zijn betrokken, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert;
 • dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen;
 • dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen    en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn;
 • dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd;
 • dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis;
 • dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving ken;
 • dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Zo waarlijk helpe mij god Almachtig! / Dat verklaar en beloof ik!

Op [datum], werd te [plaats] ten overstaan van [naam persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd], en in tegenwoordigheid van [naam andere vertegenwoordiger van de onderneming of branche­ of beroepsorganisatie] de eed /belofte volgens bovenvermeld formulier afgelegd. Tevens bevestigt [naam betrokkene] zich te houden aan de gedragsregels en de handhaving van de gedragsregels en de uitoefening van de bevoegdheden op grond van het Tuchtreglement bancaire sector te erkennen;

Betrokkene
[handtekening betrokkene]

English

I swear/promise that within the limits of the position I hold at any time in the banking industry:

 • I will execute my function ethically and with care;
 • I will draw a careful balance between the interests of all parties associated with the business, being the customers, shareholders, employees and the society in which the business operates;
 • when drawing that balance, I will make the customers’ interests central;
 • I will comply with the laws, regulations and codes of conduct that apply to me;
 • I will keep confidential that which has been entrusted to me;
 • I will not abuse my knowledge;
 • I will act openly and accountably and I know my responsibility to society;
 • I will make every effort to retain and improve trust in the financial sector.

So help me God/This I declare and promise.

The oath/affirmation was taken/made in the above form on [date], at [place], before [name of person who administered the oath] in the presence of [name of other representative of the business or industry or professional organisation].

Furthermore, [name of the person] confirmed his/her acceptance of the enforcement of the codes of conduct by the Disciplinary Committee and the exercise of authority by the Director General pursuant to the disciplinary scheme in the banking industry codes of conduct.

Name [signature]