22 januari 2016
2 minuten
Publicaties

Kredietverlening aan het mkb is en blijft een kerntaak van banken

Minister Kamp van Economische Zaken riep afgelopen week in het Financieele Dagblad de banken op tot meer kredietverlening aan het mkb. De focus van een dienstbare bancaire sector zou echter niet moeten liggen bij méér kredietverlening maar bij meer verantwoorde kredietverlening. En als (volledige) bancaire financiering niet verantwoord is, helpen banken ondernemers graag op weg om op een andere, passende manier wel invulling te geven aan de financieringsbehoefte.

Vorig jaar nog stelde minister Dijsselbloem van Financiën dat ‘banken vaker dan voor de crisis nee moeten zeggen bij het verlenen van kredieten'. Volgens de minister heeft de overkreditering van voor de crisis grote kosten met zich meegebracht en moeten we niet terug naar een situatie waar banken te grote risico’s accepteren bij het financieren van bedrijven. In dat perspectief is de oproep van minister Kamp van Economische Zaken in deze krant gisteren opvallend.

Belangrijkste financier

Kredietverlening is en blijft een kernactiviteit van banken. Nederlandse banken zijn met 133 miljard euro aan uitstaande leningen nog steeds verreweg de belangrijkste financier van het mkb. Uit onderzoek van de European Banking Authority blijkt zelfs dat met een uitstaand volume van ongeveer 14 % van het bbp de kredietverlening aan het mkb in Nederland zich tussen de Europese koplopers bevindt en economische grootmachten als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ver achter zich laat. Ook de komende jaren verwachten banken dat zij kunnen blijven voorzien in de vraag naar financiering én dat dit gepaard kan gaan met verdere versterking van de kapitaalbuffers.

Vraag

In tegenstelling tot veel andere landen is de bancaire kredietverlening in Nederland blijven toenemen in de eerste jaren na de crisis. Pas sinds 2013 is sprake van een krimp. Niet zozeer omdat banken minder krediet beschikbaar hebben maar omdat zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van de vraag is afgenomen. Momenteel geeft 82% van de bedrijven aan geen behoefte te hebben aan externe financiering. Daar komt bij dat het gedeelte van het mkb dat financiering aanvraagt, er vaak relatief slecht voor staat in vergelijking met Europese mkb’ers. En daar zit voor veel financieringen het pijnpunt. De financiële gezondheid van een onderneming is bepalend voor de slaagkansen om financiering aan te trekken. Door de aanhoudende economische tegenwind van de afgelopen jaren is het eigen vermogen van veel ondernemingen uit het mkb uitgehold. De nieuwe faciliteit die minister Kamp heeft aangekondigd om juist het eigen vermogen van het mkb te versterken, is daarom zeer welkom.

Aanbod

De financiering van het mkb is een van de grootste uitdagingen waar we in Nederland voor staan. Banken constateren dat er met name behoefte bestaat aan meer aanbod van risicodragend kapitaal. Een verbreding van het financieringslandschap met andere, alternatieve aanbieders van financiering is dan ook zowel gewenst als noodzakelijk. Banken kijken terecht, daartoe mede opgeroepen door politiek en toezichthouders, kritischer naar de financierbaarheid van ondernemingsplannen. Wanneer (alleen) bancaire financiering niet verantwoord is, zijn banken zeer bereid en ook goed gepositioneerd om de regisseursrol bij het combineren van verschillende vormen van financiering op zich te nemen. Want als dat noodzakelijke beetje vet op de botten is aangevuld, is dat een mooie opstap naar meer bancaire financiering!