Leden

Bijna alle banken die actief zijn in Nederland zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Banken. De vereniging telt ca 60 leden. De leden maken gebruik van onze expertise en kennis die we delen via ons Ledennet.

English

Instellingen die zelf of als vestiging van een buitenlandse rechtspersoon over een bankvergunning beschikken kunnen lid worden. Banken die aangesloten zijn bij een centrale kredietinstelling, als bedoeld in de Wet financieel toezicht, worden geacht te zijn vertegenwoordigd door hun kredietinstelling. Wie lid wil worden, moet het verzoek daartoe schriftelijk indienen. Het bestuur beslist of een verzoek om lid te worden, wordt ingewilligd. Als het bestuur het verzoek afwijst, kan de aanvrager binnen twee maanden beroep indienen bij het bestuur.

Leden leveren via besturen, commissies en werkgroepen informatie, kennis en ervaring aan. Een nadere toelichting over het lidmaatschap is te vinden in de statuten van de NVB en/ of neem contact op.

NVB Leden