‘Spitsbergen ambitie’ sluit aan bij inzet banken voor Klimaatakkoord

26 juni 2018
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt van harte de ‘Spitsbergen ambitie 2018-2020’ die vandaag door acht banken en zeven andere financiële instellingen is ondertekend. Zij beloven hiermee de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen te gaan meten en rapporteren. Dit ligt in het verlengde van initiatieven die de afgelopen jaren door de bankensector zijn genomen en rijmt met het advies van de internationale Financial Stability Board (FSB).

Inzet voor het Klimaatakkoord

Banken spannen zich in voor verduurzaming van de economie en zij leggen steeds meer verantwoording af over de bereikte resultaten. De Spitsbergen Ambitie is een voorbeeld van hoe banken hun duurzaamheidambities concreet maken, in dit geval door ze te koppelen aan de nationale doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030. Bovendien maken zij de resultaten van hun inspanningen transparant. NVB-voorzitter Chris Buijink: ‘Banken laten het tijdperk van vrijblijvendheid definitief achter zich. Dat betekent ook iets voor hun klanten en andere stakeholders. Alleen in goede samenwerking kan het gewenste resultaat worden bereikt.’

In het Klimaatstatement Banken van 2015 legden banken al vast dat zij de klimaatimpact van hun activiteiten meetbaar wilden maken. Destijds waren er nog geen goede methoden voorhanden waarmee de klimaatimpact van een financiële instelling in kaart kon worden gebracht. Sindsdien hebben banken en andere instellingen zulke methoden ontwikkeld en getest, te weten de PCAF4, 2Dii5 en soortgelijke meetmethoden.

In 2017 benadrukte de ‘Task Force on Climate-related Financial Disclosures’ van de FSB het belang van het transparant maken van klimaatgerelateerde risico’s en kansen en van een strategie om hiermee om te gaan. De Spitsbergen Ambitie sluit hier goed op aan.

Meten en rapporteren van klimaatimpact is slechts een van de manieren waarop banken de transitie naar een groene en koolstofarme economie willen versnellen. De bankensector is ook actief in de gesprekken over het Klimaatakkoord, waarvan binnenkort de hoofdlijnen worden gepresenteerd. De inzet van banken is om

  • zelf verantwoordelijkheid te nemen bij te dragen aan de ambitie uit het Klimaatakkoord via financieringen en beleggingen;
  • de sectortafels van het Klimaatakkoord actief te adviseren over de financierbaarheid van hun plannen; en
  • nieuwe initiatieven te nemen die bijdragen aan de verduurzaming van o.a. de gebouwde omgeving.

Om de ambitieuze doelstellingen uit de Klimaatwet die op handen is waar te kunnen maken, zijn forse investeringen nodig. Iedereen in Nederland zal iets moeten investeren – tijd, geld en vaak allebei. De maatschappelijke discussie over de vraag ‘wie dit gaat betalen en hoe?’ is dan ook al enige tijd aan de gang. Het is van groot belang dat de plannen binnen het Klimaatakkoord aan de eisen van private financiers voldoen, zodat privaat kapitaal maximaal kan worden benut, al dan niet in combinatie met publieke financiering. Om die reden zetten banken hun expertise in binnen de Taakgroep Financiering van het Klimaatakkoord. Deze taakgroep adviseert de vijf sectortafels en het Klimaatberaad gevraagd en ongevraagd over het financierbaar maken van hun plannen. Een van de plannen waar de NVB aan heeft bijgedragen is het ontwikkelen van ‘gebouwgebonden financiering’ van energiebesparende maatregelen.
Zie onderaan deze pagina

Aardgasvrij

Vooruitlopend op het Klimaatakkoord heeft de NVB vandaag afspraken ondertekend met het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en de Rijksoverheid om kopers van een nieuwbouwhuis mét aardgasaansluiting te helpen hun woning alsnog aardgasvrij te maken. Op dit moment is een dergelijke financiering lastig te organiseren voor de kopers. Als de hypotheekofferte al is getekend en/of is gepasseerd, kan de financieringsaanvraag niet alsnog in de hypotheek worden ondergebracht zonder een nieuw adviestraject. De oplossing is gevonden in het bestaande NEF, dat bereid is om deze kopers een aanvullende lening te verstrekken. Door de lening centraal aan te bieden blijven de kosten beperkt. De NVB zal met haar leden, het NEF en de Rijksoverheid bespreken of een extra bijdrage aan het NEF noodzakelijk is. Doel is om dit soort deze leningen vanaf 1 september a.s. te kunnen aanbieden.

Overhandiging Spitsbergen Ambitie

Financiële sector overhandigt Spitsbergen Ambitie met commitment aan Nederlandse  klimaatdoelen aan de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels. Met de ambitie willen de financiële partijen gaan sturen op -49% CO2-reductie met hun financieringen en beleggingen voor 2030 en hierover gaan rapporteren. De onderschrijvers hopen dat de Ambitie wordt meegenomen in het Klimaatakkoord en dat alle andere financiële instellingen zullen volgen. De deelnemendere partijen zijn: ABN Amro, ACTIAM, Aegon Nederland, ASN Bank, ASR, AXA IM Nederland, BNG Bank, DoubleDividend, FMO, ING, NNEK Vermogensopbouw, Rabobank, SET Ventures, Triodos Bank, de Volksbank

Voorste rij op de foto (van links naar rechts): Jeroen Pels (Triodos), Arie Koornneef (ASN), Ed Nijpels, Anita de Horde (initiatiefnemer)

Achterste rij op de foto (van links naar rechts): Sandra Schoonhoven (ING), Pieter Luchtigheid (Aegon), Amos de Jong (FMO), Rene Savelsberg (SET Ventures), Jeroen Loots (ASN), Peter Martens (Invest NL), Olivier Labe (BNG Bank), Maria van der Heijden (MVO NL)