Reactie op rapport onafhankelijke Monitoring Commissie Code Banken

16 januari 2017
NVB-voorzitter Chris Buijink reageert op het rapport van de Monitoring Commissie Code Banken 2016, 'De kloof overbruggen'.

Chris Buijink: ‘We zijn de commissie erkentelijk voor haar rapportage. We wisten uit onze Vertrouwensmonitor Banken dat het vertrouwen van consumenten in de bankensector nog laag is. Het vertrouwen in de eigen bank is iets groter. We hebben dus nog steeds het nodige te doen met elkaar in de sector. We moeten niet te snel denken dat de grote veranderingen die wel degelijk hebben plaatsgevonden in de bankensector – zoals het afleggen van de bankierseed en het versterken van de kapitaalbuffers - zich direct vertalen in meer vertrouwen. Het is goed nieuws dat de banken de principes uit de Code Banken vrijwel volledig naleven, maar we mogen ons daarmee niet rijk rekenen. Ik ben het eens met de commissie dat we in de sector verder moeten werken aan een gezonde cultuur in de sector, helder moeten communiceren over wat we doen en niet defensief om moeten gaan met kritiek uit de samenleving. Integendeel, kritiek helpt ons om de economische en maatschappelijke rol van banken goed in te vullen. De suggestie van de commissie om een soort klankbordgroep in te stellen van consumentenorganisaties en andere stakeholders van banken kan daaraan bijdragen; wij pakken dat op.'