Oplossing voor hulp van notarissen bij klantonderzoek banken

23 december 2022
Tot nu toe konden banken moeilijk aan informatie komen van notarissen voor hun klantonderzoek ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Zij liepen hierbij op tegen de notariële geheimhoudingsplicht. Hiervoor is in overleg met alle betrokken partijen een oplossing gevonden. Notarissen kunnen nu een verklaring afgeven dat zij zelf het benodigde onderzoek hebben gedaan.

Er was sprake van een dilemma bij informatieverzoeken van banken aan notarissen over transacties via notariële derdengeldenrekeningen. Zo'n rekening is een bankrekening van een notaris(kantoor) die bestemd is voor gelden die niet aan de notaris of het notariskantoor zelf toebehoren. In het kader van hun wettelijke (Wwft-) verplichtingen moeten banken soms informatie vragen aan notarissen ten aanzien van hun derdengeldenrekeningen. Vanwege de notariële geheimhoudingsplicht kunnen notarissen vaak niet voldoen aan een dergelijk informatieverzoek. Wwft-cliëntenonderzoek door banken en de wettelijke geheimhoudingsplicht van notarissen botsen dus soms met elkaar.

De oplossing is gevonden in een verklaring van de notaris. Deze bevat feitelijke informatie over het Wwft-cliëntenonderzoek dat de notaris heeft uitgevoerd. Als een notaris de informatie die een bank vraagt niet kan verstrekken omdat hij rekening moet houden met zijn wettelijke geheimhoudingsplicht, dan kan de notaris deze verklaring afgeven aan de bank. De bank mag dan op deze verklaring vertrouwen. De notaris moet van het afgeven van de verklaring aan een bank melding doen bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft deze problematiek besproken met het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Financiën, De NVB Nederlandsche Bank (DNB), het BFT en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB); uit dit overleg is deze oplossing gekomen. De inhoud van de verklaring is afgestemd met het ministerie van Financiën en DNB.

De banken en notarissen hebben vanuit hun poortwachtersrol een belangrijke functie bij het voorkomen van misbruik van het financiële systeem door criminelen. Als kan worden voorkomen dat crimineel vermogen in onze legale structuren terecht komt, wordt de macht en invloed van criminelen op onze samenleving en rechtsstaat beperkt en de integriteit en veiligheid van het financiële stelsel geborgd. De NVB is de betrokken partijen zeer erkentelijk voor de constructieve samenwerking.