NVB zet aantal vraagtekens bij wet toetsing economie en nationale veiligheid

07 oktober 2020
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft nog veel vragen over de rol die banken moeten gaan spelen bij nieuwe regels voor het beheersen van risico’s voor de nationale veiligheid bij investeringen in bedrijven die onderdeel zijn van de vitale infrastructuur of die sensitieve technologie ontwikkelen. Dat schrijft de NVB in reactie op de consultatie van de wet toetsing economie en veiligheid.

Zo worden banken op basis van de nieuwe wet verplicht om mee te werken aan het schorsen, blokkeren of afnemen van zeggenschap van aandeelhouders, als de minister daar in het kader van de nationale veiligheid toe besluit. De NVB vraagt zich af of dat niet eenvoudiger kan worden bereikt door de onderneming en haar aandeelhouders rechtstreeks aan te spreken en naleving van de wet af te dwingen. Verder wil de NVB weten hoe de wet zich verhoudt tot Europese regelgeving die banken juist verplicht om de uitoefening van aandeelhoudersrechten te faciliteren. Ook moet duidelijk zijn dat banken eventueel pas hoeven mee te werken aan een maatregel als besluiten onherroepelijk zijn en dus niet meer onderwerp van rechterlijke toetsing kunnen zijn.

Doordat het betalingsverkeer tot de vitale infrastructuur van ons land behoort vallen banken ook zelf als onderneming binnen de reikwijdte van de nieuwe wet. Alhoewel banken zich realiseren dat het faciliteren van het betalingsverkeer een vitaal proces is, vragen zij zich af of het nodig is om banken onder de reikwijdte van de nieuwe wet te brengen. Banken staan immers reeds onder toezicht. Weliswaar kent het financieel toezicht een andere achtergrond, maar als de wetgever van mening is dat het toezichtrechtelijke kader dat geldt voor de verwerving van zeggenschap in banken aanpassing vergt, lijkt het aangewezen dat kader aan te passen, in plaats van banken onder de reikwijdte van deze wet te brengen.

Tot slot kan de bank als kredietverstrekker bij herstructurering om een faillissement af te wenden zeggenschap verkrijgen in een onderneming die onder de nieuwe wet valt. Banken vinden het gezien het doel van de wet niet proportioneel dat een dergelijke verwerving binnen het toepassingsbereik van de wet zou vallen, mede gezien het toezicht dat van toepassing is op banken, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de risico’s die de wet beoogt te mitigeren zich zouden kunnen manifesteren. De NVB vindt het daarom wenselijk om voor een dergelijke verwerving te voorzien in een uitzondering.

Lees hier de consultatiereactie op de wet toetsing economie en veiligheid.