NVB start gesprekken over vernieuwing gedragscode kleinzakelijke financiering

10 maart 2022
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) start in de komende maanden gesprekken met ondernemersorganisaties en andere stakeholders om te kijken of en hoe de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering kan worden vernieuwd. Uit een evaluatie van de gedragscode door economisch onderzoeksbureau SEO op basis van gesprekken met stakeholders komt naar voren dat de code voor meer duidelijkheid heeft gezorgd en dat de minimum normen uit de code er voor zorgen dat er meer uniformiteit in de behandeling van klanten is gekomen. Daardoor weten klanten bij een financiering beter waar we ze aan toe zijn en waar ze hun bank op kunnen aanspreken.

Naast de evaluatie monitort SEO de Gedragscode sinds de inwerkingtreding op 1 juli 2018. Uit het vandaag gepubliceerde monitoringsrapport over 2021 komt naar voren dat de klanttevredenheid met name is verbeterd op het vlak van bijzonder beheer en klachtafhandeling. Ook laat de monitor een aantal robuuste trends zien.  Zo oriënteren klanten zich steeds vaker online, zijn zij vaker op de hoogte en neemt de bekendheid van de code langzaam toe.

De evaluatie van SEO vormt een goede aanleiding om in de komende maanden samen met ondernemersorganisaties, de ministeries van Economische Zaken en Financiën en de AFM  te kijken naar vernieuwing van de code. Zo wijzen stakeholders in de evaluatie op verbeterkansen in het proces van afwijzing en eventuele doorverwijzing naar andere financiers om daarmee de financieringskansen voor ondernemers te vergroten. Ook kan gekeken worden of de gedragscode nog goed aansluit bij de praktijk waar klanten steeds vaker te maken hebben met een deels of geheel gedigitaliseerd kredietverleningsproces. Deze gesprekken moeten uiteindelijk leiden tot een herziening van de Gedragscode aan het begin van 2023.

Lees hier de volledige rapportage van SEO en UvA