NVB: stakeholders vroegtijdig betrekken bij beloningsvoorstellen

29 augustus 2018
De bankensector verduidelijkt en scherpt de eigen Code Banken aan op een aantal punten. De sector reageert hiermee op de kritiek die dit voorjaar vanuit de politiek en de samenleving is geuit op de beloning bij enkele banken. Ook gaan de banken in op de beloningsvoorstellen die minister Hoekstra van Financiën aan de betrokken partijen ter consultatie heeft voorgelegd.

De betreffende punten zijn:

  • Bij het agenderen voor de aandeelhoudersvergadering van beloningsvoorstellen voor de Raad van Bestuur van de bank, licht de Raad van Commissarissen toe hoe de verwachtingen van aandeelhouders, klanten en medewerkers en het maatschappelijk draagvlak zijn meegewogen. Hiermee wordt geborgd dat belangrijke stakeholders vroegtijdig in het proces betrokken zijn.
  • Bij het agenderen voor de aandeelhoudersvergadering van beloningsvoorstellen voor de Raad van Bestuur van de bank, licht de Raad van Commissarissen toe met welke referentiegroep vergeleken is en hoe een eventuele internationale context is meegewogen.
  • Alle banken betrekken de visie van de bestuurder op zijn/haar eigen beloning bij het formuleren van beloningsvoorstellen voor de bestuurder.
  • Alle banken hanteren een beloningsbeleid voor bestuurders, waarbij in geval van uitbetaling van vaste beloning in instrumenten (zoals bij voorbeeld aandelen) een retentietermijn geldt van ten minste vijf jaar.
  • Alle banken publiceren de interne beloningsverhoudingen in het jaarverslag.


In de afgelopen tien jaar hebben banken hun beloningsbeleid aangepast, mede onder invloed van wet- en regelgeving en de eigen Code Banken. Binnen deze kaders voeren banken een eigen beloningsbeleid. Dat leidt tot diversiteit tussen banken waar het gaat om visie en keuzes op het gebied van beloningsbeleid. Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: ‘Met de voorgestelde maatregelen willen de banken laten zien dat zij zelf stappen blijven zetten om het vertrouwen in de bankensector verder te verbeteren.’