NVB: risico van harde Brexit ‘zeer zorgelijk’

01 juni 2018
De stevige groei van de wereldhandel gaat gepaard met grote geopolitieke spanningen, schrijft de Nederlandsche Bank (DNB) in het Overzicht Financiele Stabiliteit 2018. Zo blijft het risico van een harde Brexit aanwezig, aldus DNB. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakt zich hier grote zorgen over, vanwege de gevolgen daarvan voor bedrijven, de financiële stabiliteit en de financiële dienstverlening. Nederlandse banken bereiden zich hier zo goed mogelijk op voor, ook in het bredere verband van VNO-NCW.

DNB vindt afbouw van het ruime monetaire beleid noodzakelijk, maar wijst op het risico van een herprijzing van risicopremies op financiële markten en plotseling stijgende marktrentes als dit te abrupt gebeurt. Banken adviseren hun klanten (bedrijven en huishoudens) hun renterisico’s goed in kaart te brengen, zodat ze niet in problemen komen bij plotseling oplopende rente. 

De financiële weerbaarheid van de Nederlandse bankensector is in de afgelopen jaren flink versterkt. Door hun sterke kapitalisatie voldoen Nederlandse banken al in hoge mate aan de
hogere kapitaaleisen van Bazel 3.5, aldus DNB. De NVB is blij met deze constatering.

Mede dankzij de lage rente is de betaalbaarheid van woningen over het algemeen nog steeds beter dan voor de crisis. Wel liggen de financieringslasten voor starters in de steden hoger dan in de jaren voor de crisis. Dit komt door de snelle prijsstijgingen in de steden. De NVB vindt het, net als DNB, wenselijk dat het aanbod van woningen wordt vergroot, om de prijsdruk op de woningmarkt te verlichten.