NVB positief over benoeming onafhankelijke deskundigen / NVB positive about appointment independent expert

01 maart 2016
Voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is positief over de benoemingen door minister Dijsselbloem van Financiën van drie onafhankelijke deskundigen in verband met de rentederivatendienstverlening aan het niet-professionele mkb.

English see further down

Deze deskundigen (R. J. Schimmelpenninck, B.F.M. Knüppe en T. Kocken) moeten met de banken tot overeenstemming komen over een uniform herstelkader voor die gevallen van dienstverlening waarbij banken in het verleden tekort zijn geschoten. Banken hebben steeds gezegd dat als blijkt dat de dienstverlening in het verleden tekort is geschoten, de betrokken ondernemer een passende oplossing zal worden aangeboden; dat blijft onverminderd het uitgangspunt.

Brief minister

Het is goed dat er nu zicht komt op afronding van het proces, nadat minister Dijsselbloem begin december 2015 concludeerde dat de herbeoordeling van de betreffende rentederivaten door de banken en het toezicht daarop van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot dan toe niet goed genoeg zijn geweest. In zijn brief aan de Tweede Kamer daarover gaf de minister toen overigens aan dat ‘de inzet van de banken te goeder trouw’ is geweest.

Constructieve en voortvarende oplossing

Sindsdien hebben de afzonderlijke banken intensief contact gehad met de AFM over het vervolgproces, in het belang van de betrokken klanten. De banken zullen uiteraard goed samenwerken met de externe deskundigen. Het is goed dat bij de totstandkoming van het herstelkader ook belangenbehartigers van het mkb worden betrokken.

NVB-voorzitter Chris Buijink: “Wij roepen alle betrokkenen op bij te dragen aan een constructieve en voortvarende oplossing, in het belang van de betrokken klanten.”

NVB positive about appointment independent experts

Chairman Chris Buijink of the Dutch Banking Association (Nederlandse Vereniging van Banken, NVB) is positive about the appointment of three independent experts by the Minister of Finance, Jeroen Dijsselbloem, in relation to the interest rate derivatives services to non-professional SME’s. These experts (R. J. Schimmelpenninck, B.F.M. Knüppe en T. Kocken) must come to an agreement with the banks about a uniform recovery framework for cases regarding services where the banks have fallen short in the past.

Banks have always stated that, if services have fallen short in the past, they will offer the entrepreneur involved an appropriate solution. This continues to be the fundamental principle.

It is positive that the end of the process is in sight after Minister Dijsselbloem concluded early December 2015, that the reassessment of the interest rate derivatives by the banks and its supervision by the Dutch Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten, AFM) has not been adequate. In his letter to the Dutch Parliament of 4 December 2016, the minister indicated that the banks’ efforts to resolve the problem have been ‘in good faith.’

Since then, the individual banks have been in close contact with the AFM about the process regarding the derivative contracts of the customers concerned. Of course the banks will cooperate with the external experts in order to get to a process.

NVB chairman Chris Buijink states: “We call upon all those involved to contribute to a constructive solution to move  forward in the interest of the customers involved.”