Nederlandse banken goed in staat voorstellen Bazel op te vangen

07 december 2017
De Nederlandse banken staan er goed voor met stevige kapitaalbuffers en ze hebben een gezond risicoprofiel. Zij zullen daardoor de kapitaalimpact kunnen opvangen die het gevolg is van de voorstellen die het Bazels comité voor bankentoezicht vandaag heeft gedaan. Nederlandse banken hebben echter blijvende zorg over een internationaal gelijk speelveld voor banken. De Europese Unie zou bij de implementatie rekening moeten houden met verschillen tussen landen en sectoren.

For English see further down

De voorstellen (“Bazel 4”) worden gezien als sluitstuk van de maatregelen die na de kredietcrisis in 2008 zijn genomen ter versterking van de kapitaalbuffers van banken, bij elkaar Bazel 3 genoemd. De volgende stap is dat de nieuwe standaarden van Bazel zullen worden vertaald naar Europese wetten en regels. De Europese beleidsbepalers (Europese Commissie, Europees Parlement en de Raad) zullen hierin hun eigen afwegingen moeten maken en zij kunnen besluiten tot aanpassingen om de voorstellen beter te laten aansluiten op de Europese economische werkelijkheid en regels.  

De Nederlandse banken blijven zich inzetten voor een robuust bankenlandschap met stevige kapitaalbuffers die goed zijn afgestemd op de risico’s die banken lopen met hun uitzettingen.

Banken zullen de details van de voorstellen bestuderen om de exacte impact te bepalen.


Persbericht Bazels Comité (BCBS)

Statement Dutch Banking Association: Dutch banks in good position to absorb Basel proposals

Dutch banks are in good shape, have robust capital buffers and a healthy risk profile. They will therefore be able to absorb the capital impact resulting from proposals the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) presented today. However, Dutch banks still have concerns about an international level playing field for banks. When implementing the proposals, the European Union should take differences between countries and sectors into account.

The proposals (informally known as “Basel 4”) are seen as the finishing touch to measures collectively known as Basel 3, which were taken since 2008 in the wake of the financial crisis, with the aim of strengthening the capital buffers of banks. The next step is the implementation of the new Basel standards into European law. The European policymakers (European Commission, European Parliament and Council) will have to make their own assessments about this and may decide to amend the proposals to bring them more into line with European economic reality and regulations.

The Dutch banks continue to work on a robust banking landscape with strong capital buffers that are properly geared to the risks banks run with their exposures.

Banks will study the details of the proposals to determine the precise impact.

Meer informatie

Thema: Basel 4