Gedragscode Kleinzakelijke Financiering succesvol ingevoerd

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering
12 december 2018
Uit de eerste monitoringsrapportage van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering komt naar voren dat de invoering door de banken succesvol is verlopen. De banken die financiering verstrekken aan kleinzakelijke klanten hebben de bepalingen van de Gedragscode doorgevoerd in hun dienstverlening Dit constateren SEO Economisch Onderzoek (SEO) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) in de eerste monitoringsrapportage die de Nederlandse Vereniging van Banken vandaag publiceert.

Belangrijke wijzigingen dienstverlening

Banken hebben hun voorwaarden en werkwijzen aangepast aan wat de code voorschrijft. Gehanteerde termijnen voor de behandeling van klachten en het informeren over aflopende kredieten of rentevaste perioden zijn aangepast, informatie over tariefstelling is verhelderd en banken verwijzen duidelijk en veelvuldig naar de code. Voor de sector is het belangrijk te constateren dat de implementatie van de code succesvol is geweest. De gedragscode fungeert als standaard waaraan de kleinzakelijke dienstverlening moet voldoen.

Vertrouwen

De Gedragscode is sinds 1 juli 2018 van kracht. Doel van de Gedragscode is het vertrouwen van ondernemers in de sector te verbeteren. De NVB ziet deze eerste monitoringsrapportage als een belangrijke stap, zowel in het verankeren van de code in het financieringsproces vanuit de banken, als in het signaal naar ondernemers dat de sector zijn verantwoordelijkheid neemt en wil blijven nemen om adequate financiële dienstverlening te waarborgen.

Nulmeting

Naast het onderzoek naar de implementatie van de Gedragscode door de banken hebben SEO/UvA ook de ervaringen van ondernemers met de dienstverlening van banken richting kleinzakelijke klanten in de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Gedragscode onderzocht. Dit betreft een nulmeting, met het oog op het rapporteren over de effecten van de Gedragscode in toekomstige rapportages.

In het algemeen zijn de respondenten tevreden over de verschillende fasen van kredietverlening. Echter, specifiek gelet op de afhandeling van klachten en geschillen zijn respondenten relatief minder tevreden. De Gedragscode neemt deze punten expliciet mee. De eerste resultaten laten ook zien dat de Gedragscode duidelijkheid biedt bij lastigere onderdelen in het financieringsproces waar de relatie tussen klant en bank onder druk kan komen te staan.

In dit kader zijn de normen in het interne klachtenproces van de banken en waarborgen voor de klant daaromtrent, formeel vastgelegd. Klanten hebben dankzij de Gedragscode de mogelijkheid gekregen om geschillen voor te leggen bij het onafhankelijke en laagdrempelige geschillenloket bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Vervolg

De Gedragscode wordt jaarlijks gemonitord en in 2021 geëvalueerd. In de volgende monitoringsrapportage zal nader in worden gegaan op de effecten die klanten ervaren. Banken blijven zich inspannen om de dienstverlening richting klanten verder te verbeteren.

De resultaten van de monitoringsrapportage zijn ook te vinden op SEO.nl.