Expertisecentrum neemt financierbaarheid duurzame energieprojecten onder de loep

10 maart 2017
Om knelpunten aan te pakken in de financiering van duurzame energieprojecten, hebben de groenbanken en groenfondsen in 2013 een Green Deal gesloten met de overheid.

Het resultaat van de Grean Deal was de oprichting van het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten. Het Expertisecentrum heeft voor de komende jaren een nieuw werkplan opgesteld.

In het werkplan staan de volgende thema’s op de agenda:

  • financierbaarheid van warmte(netten);
  • financierbaarheid van Energy service company’s (ESCo’s) en andere constructies gericht op het energiezuinig maken van MKB-vastgoed;
  • bevordering samenwerking private en publieke financiers van energieprojecten;
  • ondersteuning verduurzamingsprojecten op wijkniveau in samenwerking met het Platform Energy Efficiency Financials (PEEF).

In het Expertisecentrum worden technische en financiële kennis en expertise samengebracht omtrent specifieke energieprojecten. Hierdoor wordt de financierbaarheid van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten bevorderd. Onbekendheid met de technische aspecten bij banken zorgt voor enige terughoudendheid om dergelijke projecten te financieren. Tegelijkertijd zijn initiatiefnemers van projecten zich niet goed bewust aan welke eisen een geothermieproject moet voldoen om gefinancierd te kunnen worden.

Eerder publiceerde het Expertisecentrum over de technische en financiële knelpunten rond geothermie. Die publicatie leidde tot verbreding van de markt voor geothermieprojecten. Ook bracht het Expertisecentrum een handreiking uit voor de financiering van kleine zon- en windprojecten.

Werkplan Expertisecentrum Financiering 2017 2018