‘Europese regels beter op elkaar afstemmen’

01 februari 2016
Sinds de financiële crisis hebben banken te maken gekregen met een flink pakket aan Europese wet- en regelgeving ten behoeve van de versterking van de financiële stabiliteit, investeerders- en consumentenbescherming in Europa.

‘Europese regels beter op elkaar afstemmen’

Hoewel het doel doorgaans goed is, zijn deze regels zijn niet altijd proportioneel en consistent en soms overlappend of zelfs tegenstrijdig, met als gevolg onnodige nalevingskosten.

Reactie consultatie

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft de kans van de Commissie met beide handen aangegrepen om aan te geven welke regels moeten worden aangepast om de kwaliteit, consistentie en proportionaliteit van de regels te verbeteren. In een reactie op de consultatie over de stapeling van Europese regelgeving voor de financiële sector (‘call for evidence’) geeft de NVB concrete voorbeelden van onbedoelde effecten van Europese regelgeving.

Regels

Zo hebben bepaalde prudentiële regels en regels op het terrein van financiële markten een averechts effect, bijvoorbeeld aan de ene kant willen de Europese regelgevers dat er meer gecleard wordt, maar aan de andere kant wordt het door hogere kapitaaleisen onaantrekkelijk om als bank clearingdiensten aan te bieden. Regels voor financiële markten zoals EMIR roepen een verplichting in het leven voor niet-financiële contractspartijen, waaronder kleine ondernemingen waarvoor de nalevingslasten niet in verhouding staan tot het doel van de regelgeving.

Formats

Op het terrein van financiële markten zijn er veel rapportage-eisen in de maak of recent geïntroduceerd die allemaal net iets andere formats hanteren. De NVB heeft bijvoorbeeld aangegeven dat er onnodige verschillen zijn tussen de accountingregels en de rapportage-eisen in het kader van toezichtregelgeving. Op prudentieel terrein wordt ook een voorbeeld gegeven van de introductie van een Europese rapportageplicht, terwijl de nationale eis op datzelfde terrein ook nog bestaat.

Zie ook EBF-reactie