EBA-voorstellen belangrijke basis voor verdere uitwerking ESG-risico’s in regelgeving en toezicht

03 februari 2021
De NVB heeft gereageerd op een consultatie van de European Banking Authority (EBA) Discussion Paper over management van en toezicht op ESG (Environmental, Social en Governance) risico's voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.

English translation further down this page

Allereerst vindt de NVB de voorgestelde definities van de ESG factoren en - risico’s begrijpelijk, maar vraagt de NVB wel om verdere afstemming, aanscherping en toelichting van de definities. Ten tweede zijn er nog verschillende praktische uitdagingen bij de verdere integratie van ESG risico’s. Ten derde uit de NVB haar zorgen over de richting waar het bancaire ESG-risicobeheer zich mogelijk naartoe ontwikkelt. Tot slot benadrukt de NVB de notie van kwetsbaarheid van kleinere instellingen in relatie tot ESG-risico’s en vraagt aandacht voor het proportionaliteitsprincipe.

EBA proposals important basis for further development of including ESG risks in regulation and supervision

The Dutch Banking Association (NVB) has submitted its response to the consultation paper by the European Banking Authority (EBA) on the management and supervision of Environmental, Social and Governance (ESG) risks for credit institutions and investment firms.

While the proposed definitions of ESG- factors and risks pose a good starting point, the NVB asks the EBA for further alignment, clarification and guidance. Alignment with other guidance and legislation such as the ECB Guide on Climate and Environmental Risks, MiFID, SFDR and NFRD is important to avoid complexity for disclosures and internal processes. Furthermore, various practical hurdles impede further incorporation of ESG risks in banking supervision. Moreover, the NVB is concerned about the increasing role and responsibility for ESG risk management that is being placed on credit institutions and the possible future direction of this development. Finally, the NVB endorses the notion that smaller institutions are more vulnerable to ESG risks and advocates for clear notions on proportionality.