Blijf werken aan betrouwbare data om klimaatrisico’s in te schatten

07 december 2021
Banken vinden het verstandig dat duurzaamheidsrisico’s integraal onderdeel worden van het reguliere toezicht van DNB. Uit het rapport ‘Naar een duurzame balans’ van de toezichthouder blijkt dat ook banken zich bewust zijn van deze risico’s maar dat ze nog stappen kunnen zetten om deze risico’s beter mee te nemen in hun kernprocessen. Banken onderschrijven dit en werken hard aan het integreren van klimaatrisico’s in hun strategie, de governance, het risicobeheer en in rapportages. Klimaat- en milieurisico’s vormen immers een van de meest urgente uitdagingen voor klanten en banken in de komende decennia.

Verder wijst DNB in haar rapport op het gebrek aan consistente en betrouwbare data. Dit maakt het meten van duurzaamheidsrisico’s lastig, maar niet onmogelijk. Banken blijven daarom op basis van schattingen en modellen werken aan het inzichtelijk krijgen van klimaatrisico’s maar houden wel zorgen over de onderlinge vergelijkbaarheid en robuustheid van de schattingen. Banken gaan graag in gesprek met DNB om te zorgen dat er een bepaalde mate van eenheid blijft in de manieren waarop risico wordt gemeten. Ondertussen roepen banken het Europees Parlement en de Raad van Ministers op om vaart te maken met de klimaat rapportage verplichtingen voor bedrijven zodat er op termijn meer betrouwbare data beschikbaar komt.

Voor de Nederlandse bankensector is duurzaamheid een absolute prioriteit. Naast de inspanningen om klimaatimpact op banken zelf goed in kaart te brengen werken we tegelijkertijd aan het terugdringen van klimaatimpact door banken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het Klimaatcommitment, waarin de Nederlandse financiële sector heeft afgesproken een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. Bovendien hebben financiële instellingen zich gecommitteerd om uiterlijk in 2022 hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 bekend te maken voor al hun relevante financieringen en
beleggingen.