Beloningsonderzoek AFM waardevolle aanvulling op ingeslagen koers

29 juni 2020
Het AFM-onderzoek naar belonen en waarderen in de financiële sector is een waardevolle aanvulling op de eerder ingeslagen koers rond belonen uit de Code banken waarbij het beloningsbeleid primair is gericht op de lange termijn en in lijn moet zijn met het risicobeleid van de bank. Bij veel banken is de laatste jaren de variabele beloning als prestatiebeloning voor de medewerkers afgeschaft. Belonen richt zich, meer dan voorheen, op investeringen in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, zowel binnen als buiten de bankensector. Ook hebben we in de afgelopen 10 jaar een verschuiving gezien van het beoordelen op harde financiële targets naar het sturen op zachtere targets als klanttevredenheid en risicobeheersing.

Met het onderzoek wilde AFM inzicht krijgen in hoe medewerkers in de financiële sector de beloning en waardering ervaren en wat het effect is op hun gedrag.  Aan het onderzoek hebben ruim 5000 medewerkers van 18 financiële ondernemingen uit verschillende sectoren meegedaan.

Een belangrijke conclusie die de AFM in haar rapport trekt is dat de rol van de direct leidinggevende, de top en de omgang met (commerciële) targets belangrijke sturingselementen voor gedrag van medewerkers blijken. Op basis van deze conclusie roept de AFM financiële ondernemingen op binnen de risico-inventarisatie van hun beloningsbeleid te onderzoeken hoe belonings- en waarderingsprikkels door medewerkers worden ervaren en deze zodanig in te richten dat een zorgvuldige behandeling van klanten mogelijk wordt gemaakt. De NVB gaat graag met de AFM in gesprek over de resultaten van het onderzoek.