Banken zorgen voor boedelrekening bij faillissement en WSNP

17 juni 2022
Met een nieuw Convenant Boedelrekening dat per 1 juli 2022 ingaat, geven ING, Rabobank en ABN AMRO curatoren en bewindvoerders zekerheid voor het openen van een boedelrekening bij faillissement en WSNP. Voor curatoren, bewindvoerders en De Rechtspraak is het belangrijk dat er boedelrekeningen kunnen worden geopend bij faillissement en WSNP-schuldsanering. Er is daarover nu geen zekerheid. NVB heeft daarom het initiatief genomen tot het Convenant Boedelrekening.

Dit Convenant geeft curatoren en bewindvoerders de zekerheid dat zij per 1 juli 2022 voor nieuwe faillissementen en WSNP-schuldsaneringen tenminste bij ING, Rabobank of ABN AMRO terecht kunnen om een boedelrekening te openen. De voorwaarden en condities staan beschreven in het Convenant Boedelrekening. Naast ING, Rabobank en ABN AMRO zal De Volksbank (op een later moment) zich als deelnemende bank bij het convenant aansluiten.

Voor de leesbaarheid wordt hierna enkel gesproken over de curator en de failliet in een faillissement. Wat over hen wordt vermeld, geldt op overeenkomstige wijze ook voor de bewindvoerder en de saniet in de WSNP-schuldsanering.

Wat is een boedelrekening?

De boedelrekening is een Nederlandse betaalrekening in euro zonder krediet of mogelijkheid om debet te staan. De boedelrekening is bestemd voor de afwikkeling van één specifiek faillissement en mag door de curator alleen daarvoor worden gebruikt. Er wordt vanuit gegaan dat de curator zich inspant om de boedelrekening op te heffen zodra de rekening niet meer nodig is.

Voorwaarden openen boedelrekening

Aan het openen van een boedelrekening is een aantal voorwaarden gebonden. Zo moet de boedelrekening onder meer worden geopend bij de huisbank van de gefailleerde klant. Ook is een voorwaarde dat er niet al een boedelrekening is geopend bij een andere bank in Nederland. Verder moet de curator aan de bank de informatie verstrekken en vragen beantwoorden die nodig zijn voor (doorlopend) klantonderzoek.

Welke bank is de huisbank?

Om te bepalen welke bank de huisbank is, wordt er gekeken naar een aantal omstandigheden. Onder meer of de gefailleerde klant een natuurlijk persoon is of een onderneming/ondernemer. Ook wordt er gekeken of er bijvoorbeeld –  in geval van een natuurlijk persoon –  sprake is van een hypothecaire financiering of bij een onderneming/ondernemer waar de gefailleerde klant bancaire producten heeft. Mocht de gefailleerde klant in dit laatste geval meerdere bancaire producten hebben bij de deelnemende banken, dan is bepalend welke bank de belangrijkste zakelijke financieringen of andere bancaire producten heeft verstrekt. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de hoogst uitstaande financiering. Het is van belang dat de curator bij het verzoek tot het openen van de boedelrekening aan de deelnemende bank de informatie verstrekt die nodig is om de huisbank vast te stellen.

Als geen van de deelnemende banken wordt gezien als huisbank en de curator geen boedelrekening kan openen bij een andere bank, dan zijn de deelnemende banken bereid een boedelrekening te openen voor faillissementen die zijn uitgesproken in de volgende arrondissementen:

Rechtbank

Deelnemende bank(en)

boedelrekeningen faillissementen

boedelrekeningen WSNP

Rechtbank Amsterdam

ING Bank

ING Bank

Rechtbank Den Haag

Rabobank

Rabobank

Rechtbank Gelderland

ABN AMRO

ABN AMRO

Rechtbank Limburg

Rabobank

Rabobank

Rechtbank Midden-Nederland

ABN AMRO

ABN AMRO

Rechtbank Noord-Holland

ING Bank

ING Bank

Rechtbank Noord-Nederland

Rabobank

Rabobank

Rechtbank Oost-Brabant

Rabobank

Rabobank

Rechtbank Overijssel

Rabobank

Rabobank

Rechtbank Rotterdam

ING Bank

ING Bank

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

ING Bank

ING Bank

Implementatiefase

Op 1 juli 2022 wordt gestart met een implementatiefase die tot 1 oktober 2022 loopt. In die fase willen de banken samen met curatoren bekijken of er praktische (aanloop)problemen zijn en hoe die het beste verholpen kunnen worden.
Als de implementatie bij curatoren(kantoren) tot problemen leidt zal per geval beoordeeld worden of de bestaande werkwijze tijdelijk kan worden voortgezet.