Banken willen samen met nieuw kabinet werken aan maatschappelijke uitdagingen

07 juli 2020
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen benadrukken banken dat ze met de overheid samen willen werken op maatschappelijke thema’s. De steunmaatregelen voor consumenten en bedrijven tijdens de coronacrisis laten zien dat goede samenwerking tussen banken en overheid kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke thema’s. Ook voor de strijd tegen witwassen en ondermijning geldt dat samenwerking tussen banken en overheid de effectiviteit van de aanpak vergroot.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) sluit daarom in de adviezen voor een nieuw kabinet aan bij maatschappelijke thema’s waar banken een rol zien voor zichzelf en de overheid. Partnerschap tussen overheid, maatschappelijke organisaties en banken vormt hierbij een rode draad. De adviezen concentreren zich op de volgende maatschappelijke thema’s:

Verduurzaming

Voor bedrijven en huishoudens is het van groot belang te weten op welke manier en in welk tempo zij bij kunnen dragen aan de transitie naar een groene economie. Als partner in de verduurzaming van de economie adviseren banken om klimaatscenario’s en werkbare transitiepaden te ontwikkelen voor bedrijven en zorg te dragen voor simpele, uniforme en betrouwbare informatie en financieringsmogelijkheden voor huiseigenaren.

NVB Onepager

Strijd tegen witwassen

Fraude en witwassen leiden tot ondermijning van de Nederlandse rechtsstaat. Als poortwachter van het financiële systeem willen banken bijdragen aan een effectieve bestrijding hiervan. Banken adviseren daarom om het plan van aanpak witwassen voort te zetten en de mogelijkheden voor samenwerking en informatiedeling tussen banken en met publieke partijen te verruimen.

NVB Onepager 

Digitalisering

Mensen regelen hun financiële zaken steeds vaker online. Hun wensen zijn de drijvende kracht achter innovaties die leiden tot dienstverlening die snel, altijd en overal beschikbaar, persoonlijk en relevant is. Tegelijkertijd neemt hiermee het belang van veilige en efficiënte data-uitwisseling toe. Banken nemen het voortouw in financiële innovatie en adviseren er zorg voor te dragen dat regelgeving en toezicht ruimte bieden voor het uitproberen van nieuwe technologieën en het ontwikkelen van innovatieve diensten en verdienmodellen in een gelijk speelveld met nieuwe toetreders. Daarnaast adviseren banken burgers meer regie te geven over hun eigen data en een breed inzetbare e-identity te stimuleren.

NVB Onepager 

Lastendruk

Juist in de fase van economisch herstel die volgt op de coronacrisis is er bij bedrijven veel behoefte aan kredietverlening. Banken willen hun rol hierbij graag optimaal vervullen.

Om bij te dragen aan een duurzaam herstel van de economie zijn banken gebaat bij overheidsbeleid dat solide, klantgericht en verantwoord bankieren mogelijk maakt. Banken pleiten in dit kader ook voor het niet verder verhogen van de lastendruk.

NVB Onepager