Banken informeren klanten over depositogarantiestelsel

29 februari 2016
In 2015 is is de Europese richtlijn depositogarantiestelsels (DGS) van kracht geworden en zijn middels een algemene maatregel van bestuur (AMvB) en ministeriële regeling (MR) nadere voorschriften vastgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan ziet toe op informatieverstrekking aan rekeninghouders.

Daartoe heeft de NVB nu de benodigde documentatie beschikbaar gesteld. (geactualiseerd 29 februari 2016 )

Consistente en transparante invulling van de informatieverplichting

De NVB streeft ernaar dat alle leden van de NVB op consistente en transparante wijze invulling geven aan de informatieverplichting. Daartoe heeft de NVB de benodigde documentatie voor de invulling van de informatieverplichting beschikbaar gesteld. Deze informatie vindt u onder het Publicaties (Regelingen en richtlijnen). De documentatie is in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB)tot stand gekomen. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van iedere bank zelf om aan de wettelijke informatieverplichting te voldoen, maar DNB heeft ingestemd met toepassing van deze documentatie bij de uitvoering van de DGS-informatieverplichting.

De documentatie (zowel in het Nederlands als in het Engels) bestaat uit twee onderdelen:

  1. De standaardversie van het Informatieblad depositogarantiestelsel (Modelformulier uit de bijlage van de richtlijn).
  2. De mogelijke manieren van informatieverstrekking zoals deze zijn besproken en afgestemd met  DNB. Dit document geeft inzicht hoe een bank invulling kan geven aan de wijze van informatieverstrekking.


U vindt de documenten onder Publicaties (Regelingen en richtlijnen).

De NVB bekijkt jaarlijks of aanpassingen nodig zijn. Eventuele aanpassingen vindt u op deze website en worden bekend gemaakt aan de NVB-leden.