Banken: hinder voor klanten door witwasaanpak verminderen

26 september 2022
Door zich te richten op de grootste witwasrisico’s willen banken de hinder die zakelijke klanten nu ondervinden van de witwasaanpak wegnemen. Om die risico’s goed te kunnen bepalen, moeten de mogelijkheden voor informatiedeling en samenwerking tussen de betrokken publieke en private partijen toenemen. Zo nodig dient de wet hiervoor te worden aangepast. Daarnaast willen banken hun klanten goed voorlichten over het hoe en waarom van het klantonderzoek. Een oplossing voor bedrijven met een verhoogd risicoprofiel die moeite hebben om bankdiensten te krijgen, is de verkenning van een ‘minimaal aanbod’. Hiermee kunnen witwasrisico’s beperkt worden, en kan tegelijkertijd toch toegang tot betalingsverkeer worden verleend.

Onder meer deze oplossingsrichtingen staan in het rapport “Ongewenste effecten van de-risking voor klanten en banken” dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag heeft gepresenteerd. Witwassen en financiering van terrorisme ondermijnen onze samenleving. In hun rol als poortwachters van het financiële systeem willen banken bijdragen aan bestrijding van deze criminaliteit, door te voorkomen dat criminelen hun financiële dienstverlening hiervoor misbruiken. Belangrijk hiervoor is dat de wettelijke mogelijkheden voor een risicogebaseerde aanpak worden benut in de uitvoering. 

De afgelopen jaren groeide in binnen- en buitenland de aandacht voor witwassen en terrorismefinanciering. Mede daardoor hebben banken ervoor gekozen om potentiële integriteitsrisico’s verder terug te dringen (‘de-risking’ genoemd). Hierdoor worden hun klanten geconfronteerd met zware administratieve lasten en beperking of verminderde toegang tot financiële dienstverlening. 

Twee belangrijke waarden in het Nederlandse financiële stelsel – financiële integriteit en financiële inclusie – zijn daardoor niet altijd met elkaar in balans. De NVB is dan ook blij met het rapport ‘Van herstel naar balans’, waarin De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder aangeeft dat zij deze knelpunten ook ziet. Door het oplossen van deze knelpunten, samen met publieke partners, kan  de effectiviteit en efficiëntie in het voorkomen van het misbruik van het financiële stelsel, verbeteren.

Dialoog

Een continue dialoog met de toezichthouder is noodzakelijk zodat banken proportionele en efficiënte keuzes kunnen maken, op basis van de risicogebaseerde aanpak. Daarnaast vinden banken het belangrijk dat toezichthouder, banken en brancheorganisaties die sectoren met hoge witwasrisico's vertegenwoordigen, regelmatig gezamenlijk overleggen. Dit helpt om te komen tot gezamenlijke inzichten over mogelijke risico’s en verkenning van proportionele maatregelen die zowel banken als ondernemers kunnen nemen. Structurele samenwerking versterkt een effectieve aanpak.

Informatiedeling

Een ander belangrijk aspect is het verruimen van de mogelijkheden om informatie te delen tussen ketenpartners. Hierdoor kunnen risico’s beter worden geïdentificeerd, beoordeeld en beheerst. Mede in dit licht willen banken onderzoek doen of een gezamenlijke voorziening voor poortwachters voor het doen van complex en diepgaand klantonderzoek wenselijk en haalbaar is.

Lees hier het gehele rapport Ongewenste effecten van de-risking voor klanten en banken”.