Banken dragen bij aan aanpak witwassen en terrorismefinanciering

28 februari 2018
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en haar leden vinden de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering uitermate belangrijk en willen daar een effectieve bijdrage aan leveren. De NVB heeft echter zorgen over de wijze waarop de overheid daaraan nader invulling wil geven.

Dit blijkt uit de consultatiereactie van de NVB op het concept uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) 2018. Hierin wordt geregeld dat een flink grotere groep personen wordt aangemerkt als uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen (UBO) en politiek prominente personen (PEP’s). De Europese Unie laat de nadere invulling van de definitie over aan de lidstaten. Nederland heeft niet gekozen voor een risicogerichte aanpak wat leidt tot onduidelijkheid voor banken en klanten. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk wat onder een politieke partij moet worden verstaan. Zijn dat alleen de landelijk opererende partijen die een zetel hebben in de Tweede of Eerste Kamer, of die in gemeenteraden of waterschappen actief zijn?

De voorstellen leiden er daardoor toe dat aanzienlijk meer klanten van banken dan nu het geval is verplicht door banken aan extra intensief onderzoek moeten worden onderworpen. De betreffende klanten zullen door hun bank gevraagd worden uitgebreide vragenlijsten in te vullen en de benodigde bewijstukken ter controle aan te leveren. Het voorgenomen beleid leidt daardoor tot hoge kosten voor klanten (particulieren en bedrijven). Ook banken worden naar verwachting geconfronteerd met extra administratieve lasten en hoge nalevingskosten. De NVB stelt daarom voor risicogerichter te werk te gaan.

Reactie NVB op het concept uitvoeringsbesluit Wwft 2018