Banken blij met toegang tot BRP voor witwasonderzoek

14 september 2021
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij met de mogelijkheid voor banken om in het kader van de strijd tegen het witwassen en terrorismefinanciering klantgegevens te kunnen verifiëren bij de overheid. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn banken namelijk verplicht klantgegevens vast te leggen en te controleren binnen het zogeheten cliëntenonderzoek. Het goed kunnen verifiëren van gegevens tegen een betrouwbare (overheids)bron is daarin essentieel. In de praktijk blijkt dat het verifiëren van gegevens niet altijd goed mogelijk is en malafide partijen maken daar graag misbruik van. De NVB laat dit weten in een reactie op een voorgenomen besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat voor consultatie aan de NVB en andere partijen is voorgelegd.

Het cliëntenonderzoek, dat onderdeel is van de poortwachtersrol van banken tot het financiële stelsel, wordt in het besluit aangemerkt als een taak van gewichtig maatschappelijk belang waarvoor banken systematisch gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen verkrijgen. Hieruit spreekt het maatschappelijk belang dat de overheid toekent aan de poortwachtersrol die banken vervullen. Banken zien dat toegang tot BRP niet alleen zinvol is in het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering, ook de bestrijding van fraude is een taak van gewichtig maatschappelijk belang en in het belang van de klant, aldus de NVB in haar consultatiereactie. Zo zou identiteitsfraude, bijvoorbeeld in het geval van gestolen identiteitsgegevens, sneller opgemerkt kunnen worden. Daarnaast voorkomt het kunnen verifiëren van het woonadres dat gevoelige gegevens van klanten bij de verkeerde personen terecht komen. De NVB zou graag zien dat het besluit op dit punt wordt aangevuld.

De voorgestelde toegang tot BRP zal beperkt zijn en slechts betrekking hebben op de gegevens die op grond van het Wwft cliëntenonderzoek al door banken vastgelegd en gecontroleerd moeten worden. De NVB geeft in haar reactie aan dat het kunnen verifiëren van gegevens alleen nodig is op een paar momenten binnen het cliëntenonderzoek. Bijvoorbeeld wanneer iemand klant wil worden en de potentiële klant de gegevens heeft verstrekt die banken op grond van de Wwft moeten vastleggen en controleren.

Lees hier de hele reactie.