Banken bieden oplossing rentederivaat voor einde van het jaar

31 maart 2015
Het rapport van de AFM over de dienstverlening rond rentederivaten bij het niet professionele MKB laat zien dat zorgvuldigheid bij de herbeoordeling essentieel is om straks waar nodig tot goede oplossingen te komen.

Banken hebben daarom extra mensen aangenomen zodat nu dagelijks honderden medewerkers in speciaal ingerichte projectteams werken aan de herbeoordeling van ruim 17.000 rentederivaten. NVB-voorzitter Chris Buijink: ‘Twijfels over de kwaliteit van de dienstverlening rond rentederivaten raken het vertrouwen tussen banken en hun zakelijke klanten. Er is banken daarom alles aan gelegen om problemen waar nodig op te lossen. Banken willen hier schoon schip maken. Het AFM rapport helpt ons daarbij. Voorop staat dat ieder dossier zorgvuldig wordt bekeken zodat iedere ondernemer voor het einde van dit jaar een passende oplossing krijgt  aangeboden als blijkt dat de dienstverlening in het verleden tekort is geschoten.’

Kwaliteit voldoende

De AFM constateert dat het kwaliteitsniveau van de herbeoordeling inmiddels bij alle banken voldoende is. Om te komen tot een zorgvuldig herbeoordeling hebben veel banken in nauw overleg met de AFM gaandeweg het proces aangepast. Hierdoor is de herbeoordeling van de meest kwetsbare groep niet, zoals eerder toegezegd, vóór 1 januari 2015 afgerond. Tegelijkertijd betalen die aanpassingen zich nu uit in de kwaliteit van de herbeoordelingen. Zoals de AFM vaststelt is de herbeoordeling van de ongeveer 17000 rentederivaten, een zeer intensief traject. Alle banken hebben de herbeoordeling van de kwetsbare groepen afgerond.

Bevindingen

Banken gaan bij de herbeoordeling met een stofkam door de dossiers heen. Daarbij komen ook administratieve tekortkomingen aan het licht die niet direct aanleiding geven voor  verdere actie richting de klant. Dit verklaart mede het relatief hoge percentage bevindingen (43%) in het AFM-rapport. De AFM constateert dat het nog te vroeg is om hier conclusies aan te verbinden. De NVB hecht er aan te benadrukken dat het percentage van dossiers waarin de dienstverlening niet passend is geweest, beduidend lager zal liggen.

Oplossingen

Nu kwaliteit van de herbeoordeling op orde is en de kwetsbare gevallen zijn afgerond kunnen banken waar nodig oplossingen bieden. In urgente gevallen hebben banken al een oplossing afgesproken met de klant. Vergelijkbare gevallen krijgen daarbij zoveel mogelijk een gelijke oplossing maar omdat de exacte aard van de bevindingen sterk verschilt van klant tot klant zal maatwerk nodig zijn. Oplossingen kunnen variëren van het bespreken van de actuele situatie en informeren van de klant tot het aanpassen van het rentederivaat of het bieden van financiële compensatie.

Voortijdig beëindigde contracten

De AFM gaat in het rapport ook in op contracten die in de periode 1 januari 2012 en peildatum 1 april 2014 voortijdig zijn beëindigd. Banken brengen samen met de toezichthouder AFM beëindigde contracten met een verhoogd risico op schade in beeld en zullen met de AFM hierover afspraken maken. Banken vinden het belangrijk dat klanten die nu al vermoeden dat er iets niet goed is gegaan in hun dossier tussen 2012 en 2014, zich bij hun bank melden, zodat er naar hun klacht gekeken kan worden. De meeste banken hebben voor vragen en zorgen gespecialiseerde teams klaarstaan.

Geen bijstortverplichting

Het onderzoek van de AFM bevestigt dat banken ondernemers tussentijds niet om extra zekerheden vragen in de vorm van geldstortingen als de waarde van het derivaat negatief is. Dat is volgens de AFM ook niet nodig omdat het derivaat is gekoppeld aan een krediet met de intentie om het derivaat gedurende de hele looptijd aan te houden. Hierdoor ontstaat volgens de AFM tussentijds geen actuele betalingsverplichting. De NVB vindt deze conclusie van de AFM belangrijk omdat dit eventuele zorgen van ondernemers over een mogelijke bijstortverplichting wegneemt.

Met een zorgvuldige herbeoordeling van alle lopende derivatencontracten bij het MKB en de medewerking aan een klachtenloket bij het Kifid tonen banken dat zij eventuele tekortkomingen in de dienstverlening uit het verleden serieus willen aanpakken. Alle banken zullen de herbeoordeling aan het eind van dit jaar hebben afgerond en waar nodig zal in overleg met de ondernemer een oplossing zijn geboden.