Financiële Poort

De Nederlandse financieel-economische sector wordt beschouwd als één van de pijlers van de nationale economie. Financiële Poort – gehouden in Nieuwspoort in Den Haag – is een interactieve bijeenkomst die twee keer per jaar wordt gehouden.

Centraal staat elke keer een actueel politiek-financieel thema, bezien vanuit een breder maatschappelijk perspectief. Bij Financiële Poort spreken niet alleen topbestuurders van ondernemingen. Maar ook (oud)politici, topambtenaren, wetenschappers, journalisten, toezichthouders en directeuren van maatschappelijke organisaties. Daarnaast biedt Financiële Poort volop ruimte voor een prikkelende dialoog met bezoekers. Financiële Poort is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Financiële Poort Online Evenement 29 september 2020

Op dinsdag 29 september 2020 van 16:00 – 17:00 uur vindt de volgende editie van de Financiële Poort plaats. Dit jaar zal het evenement online plaatsvinden. Het thema is: Verantwoord sturen van de financiële keuze.

Verantwoord sturen van de financiële keuze

Consumenten beslissen niet alleen rationeel op basis van informatie; ze worden onbewust ook sterk beïnvloed door andere factoren. Wat doen financiële instellingen om mensen bewust of onbewust een duwtje in de goede richting te geven? En hoe ver kunnen en mogen instellingen gaan om financiële weerbaarheid te bevorderen? Het Actieplan Consumentenkeuzes van het Ministerie van Financiën en de oproep van de Autoriteit Financiële Markten aan kredietverstrekkers om onderzoek te doen naar de online keuzeomgeving, laten zien dat het onderwerp meer dan ooit leeft in onze samenleving.

Panel, videopresentaties en online discussie

Onder leiding van moderator Sharon Gesthuizen gaat een panel, met onder andere Paul Schnabel (voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau), in gesprek over dit thema middels een drietal videopresentaties, verzorgd door Jos Heuvelman (bestuurslid AFM), Nadja Jungmann (lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht) en Robert Dur (hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam).

Wilt u de discussie over dit zeer actuele thema online met ons meevoeren? Mail naar info@nvb.nl


Eerdere edities 

Financiële Poort 19 juni 2019

Wat kunnen, moeten en mogen banken doen voor een goede uitvoering van de rol van poortwachter en hoeder van het financiële systeem?

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en ING organiseerde 19 juni 2019 de Financiële Poort met aandacht voor de rol van bank als poortwachter. 

Sprekers op deze bijeenkomst waren: Marjolein Braamhaar, Rob Wainwright, Hennie Verbeek Kusters, Wim Huisman, Roald van der Linde en Chris van Dam.

Lees hieronder een verslag van de bijeenkomst van 19 juni en/ of bekijk het videoverslag.

Witwassen, werken banken en publieke instellingen op dit moment nauw samen. Desondanks worden er knelpunten ervaren in bestaande wet- en regelgeving. De centrale vraag tijdens deze Financiële Poort was de toekomst van de publieke-private samenwerking, om samen – bankensector én overheid – de inspanningen in het tegengaan van witwassen te versterken.


Poortwachtersfunctie banken: zeer actueel

De poortwachtersfunctie van banken is een uiterst actueel en maatschappelijk relevant thema. Dat bleek niet alleen uit de hoge opkomst, van zo’n honderd deelnemers uit diverse hoeken van zowel de publieke als de private sector. Maar ook uit de constructieve houding van sprekers en aanwezigen onderstreepte nut en noodzaak van het uitwisselen van kennis en ervaring en rondom de poortwachtersfunctie van banken.

Marjolein Braamhaar (ING)

Geen opsporingsinstantie

De avond werd ingeluid door Marjolein Braamhaar (Head of KYC & Privacy & Regulatory ING). Zij toonde aan dat de huidige inspanningen van publieke en private diensten een goede stap in de juiste richting zijn. Tegelijkertijd kunnen de inspanningen van banken een stuk effectiever, als er meer informatie-uitwisseling mogelijk is tussen banken onderling, maar ook: informatie-uitwisseling met publieke diensten. Verdere samenwerking leidt echter wel tot de fundamentele vraag tot waar rol van banken reikt. De bank is immers geen opsporingsinstantie.

Rob Wainwright (Deloitte)

Winst in huidige aanpak

Rob Wainwright (voormalig executive director Europol en huidig senior partner Deloitte Financial Crime) betoogde dat er nog veel winst valt te halen in de huidige aanpak. Hij wees op drie belangrijke systematische tekortkomingen van de huidige wetgeving. Allereerst is de visie te nationaal; een internationale focus kan de financiële strijd tegen crimineel geld versterken. Ten tweede moet er volgens Wainwright meer ruimte komen voor informatie-uitwisseling en tot slot is de huidige aanpak te veel gericht op compliance-based in plaats van risk-based. Door vanuit risico’s te opereren, wordt de aanpak volgens Wainwright effectiever.

Publiek-private samenwerking

Vanuit het perspectief van de nationale opsporingsdiensten, betoogde Hennie Verbeek-Kusters (Hoofd Financial Intelligence Unit (FIU)-Nederland) vervolgens dat publiek-private samenwerking uiterst belangrijk is en zorgt voor meer effectiviteit. Zo startte de FIU samen met een van de Nederlandse grootbanken een pilot. In die pilot werken compliance-medewerkers van de banken en analisten van de FIU intensief en rechtstreeks samen.
Als reactie op de eerdere sprekers waarschuwde Wim Huisman (Hoogleraar Criminologie, Vrije Universiteit) dat verdere samenwerking leidt tot nieuwe knelpunten. Zo vroeg Huisman zich af of het wenselijk is dat private partijen intensief samenwerken met de publieke partijen die ook toezicht op hen houden. Het is aan de overheid om deze rollen en waarborgen goed vorm te geven.

Roald van der Linde (VVD, links) en Maarten Bouwhuis (dagvoorzitter)

Meer wettelijke ruimte voor samenwerking

Tweede Kamerlid Roald van der Linde (VVD) greep de Financiële Poort aan als podium om zijn nieuwste plannen over de aanpak tegen witwassen te presenteren. In zijn ‘Verlanglijst tegen witwassen en terrorismefinanciering’ zette Van der Linde uiteen dat publieke-private partijen meer ruimte moeten krijgen voor samenwerking. Met name op het gebied van informatie-uitwisseling tussen banken onderling en met publieke diensten. Ook moet de FIU worden versterkt – met meer mankracht. Chris van Dam, CDA-Tweede Kamerlid, onderschreef de noodzaak van verdere publiek-private samenwerking. Ook op het gebied van cross-sectorale informatiedeling zijn stappen te zetten, aldus Van Dam. Hierbij refereerde Van Dam aan het Britse fraudepreventie platform CIFAS, waarin publieke en private partijen samenwerken.

Eerdere edities Financiële Poort

Mocht u geïnteresseerd zijn in een terugblik op eerdere edities van de Financiële Poort, neem dan contact op met de NVB.