Interieur
4 minuten

Nederlandse Vereniging van Banken

Feiten & cijfers over de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Banken in transitie

De bankensector is volop in transitie. Het gedrag van klanten verandert ook in hoog tempo; ze worden digitaal vaardiger, willen meer controle over hun eigen financiële situatie en via digitale applicaties altijd kunnen bankieren. Banken kunnen op de veranderende klantwensen inspelen, door te komen met nieuwe digitale producten en diensten. Het inspelen op klantwensen leidt niet alleen tot een vernieuwde klantrelatie. Het draagt ook bij aan meer vertrouwen in de sector – de cijfers van de jaarlijkse Vertrouwensmonitor Banken wijzen dat uit.

Samen werken aan uitstekende bancaire dienstverlening

Er zijn veel onderwerpen die het belang van individuele banken overstijgen. De diversiteit aan stakeholders, het grote Europese belang en het continu veranderende landschap waarin het bankwezen opereert, vragen om bundeling van krachten. Dit alles in het belang van het hogere doel: uitstekende bancaire dienstverlening die betaalbaar, goed en makkelijk is voor een breed publiek. En een sterk, gezond en internationaal concurrerend bankwezen voor de ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse banken die actief zijn in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ondersteunt haar leden daarbij.

De NVB heeft drie kerntaken:

  • Collectieve belangenbehartiging;
  • Platform voor ontmoeting en samenwerking;
  • Informeren en adviseren van de leden
Over de NVB - Figuur 1
Nederlandse Vereniging van Banken

Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken, zijn lid van de NVB.

  • De NVB is de verbinding tussen de bankensector, politiek en maatschappij. In het bestuur zitten bestuurders van de grootste banken. De leden van de NVB bepalen samen het beleid van de NVB. De NVB ondersteunt ook de Foreign Bankers’ Association – de netwerkorganisatie van buitenlandse banken.
  • Voor de belangenbehartiging op Europees niveau is de NVB lid van de European Banking Federation. Daarnaast zijn we lid van Ondernemingsorganisatie VNO-NCW.
  • Ook sociaal-economische belangenbehartiging is een van onze taken. De Werkgeversvereniging Banken, die gerelateerd is aan de NVB, heeft als specifeke taak het afsluiten van de CAO Banken. Daaraan nemen nu 25 middelgrote en kleinere binnen- en buitenlandse banken en financiële instellingen deel.
Over de NVB - Figuur 2
Huis van de dialoog

De NVB wil het ‘huis van de dialoog’ zijn voor alle partijen betrokken bij de sector. Zo gaan wij proactief in gesprek met bijvoorbeeld brancheverenigingen en wet- en regelgevers, op nationaal en internationaal niveau. De NVB praat namens de banken mee over maatschappelijke issues. Ook bieden wij een platform voor kennis, informatie-uitwisseling en belangenbehartiging, gericht op thema’s van de toekomst van de sector. Samen werken wij aan innovatie, veiligheid, stabiliteit en transparantie.


Thema’s NVB in 2018

Digitalisering

Als gevolg van de technologische ontwikkelingen ontstaat er een nieuwe werkelijkheid, waarin banken en andere dienstverleners, zoals fintechs, samen opereren. We voorzien in de komende periode veel discussie over de (effecten van) wet- en regelgeving. Zoals de nieuwe Europese regelgeving (PSD2) waardoor betaalgegevens ook aan derden beschikbaar moeten worden gesteld. Maar ook de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). En welke rol moeten banken spelen in de omgang met big data? De NVB wil hierover in 2018 de verkennende dialoog met belangrijke stakeholders voortzetten.

Financiële soliditeit

Financiële soliditeit van banken blijft van groot belang. Banken werken ook in 2018 volop mee aan de invoering van nieuwe regels. Ze doen dit omdat deze regels – onder andere – bijdragen aan steviger bankbalansen en aan versterking van de financiële stabiliteit. In het kader van het Basel 3.5 akkoord streeft de NVB in internationaal verband naar het behoud van risico-sensitieve kapitaaleisen. De implementatie van de nieuwe boekhoudstandaard IFRS 9 vergt veel tijd en aandacht van banken. De NVB overlegt met toezichthouders over de impact van deze invoering en geeft haar visie op de wijze waarop dit gefaseerd ingevoerd kan worden.

Regeldruk

Naast de samenwerking met beleidsmakers probeert de NVB de praktijk van het toezicht te laten aansluiten bij die van de banken. Zo werkt de NVB bijvoorbeeld nauw samen met De Nederlandsche Bank (DNB) als het gaat om de uitwerking van rapportage-vereisten vanuit Frankfurt en Brussel.

Veiligheid

Banken en hun klanten krijgen regelmatig te maken met fraude en andere vormen van financieel-economische criminaliteit. Vormen van financieel-economische criminaliteit zijn witwassen, hypotheek- en vastgoedfraude, terrorismefinanciering, fraude met mobiel- en internetbankieren en betaalpassen en met fysieke criminaliteit, zoals aanvallen op geldautomaten. De NVB zet zich in voor voorlichting naar consumenten. Ook blijven we ijveren voor de juiste wet- en regelgeving, waaronder de kaderwet gegevensuitwisseling.

Duurzaamheid

In 2018 zullen de inzet en prestaties van de bankensector op het gebied van duurzaamheid zich richten zich op vier thema’s: klimaat, duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals), mensenrechten en transparantie. De NVB faciliteert in 2018 overkoepelende gezamenlijke activiteiten inzake klimaat, zal samenwerken met de overheid om invulling te geven aan
een nieuw Energieakkoord en zal de resultaten zichtbaar maken binnen het Klimaatstatement Banken. Andere belangrijke thema’s zijn de verduurzaming van vastgoed en het implementeren van het IMVO-convenant bancaire sector-mensenrechten.

Bank in de maatschappij

Eén op de tien huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Het belang om de schuldenproblematiek te beteugelen, is groot. Daarom zet de NVB zich ook in 2018 in om problematische schulden aan te pakken. Bijvoorbeeld door de leennormen consumptief krediet en hypothecair krediet op elkaar af te stemmen.

Kredietverlening

Banken staan ook in 2018 klaar om hun rol te pakken in de financiering van de economie over het hele spectrum: van mkb-financiering tot aan de grootschalige investeringen in de transities waar Nederland voor staat, zoals de energietransitie en digitalisering.

Vermogensopbouw

Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een toenemende individualisering en een terugtrekkende overheid, zorgen voor nieuwe en meer uiteenlopende financiële behoeften bij de Nederlandse consument. Dit vereist meer fnanciële planning op maat en financiële producten die passen bij de behoefte van de consument.

Diversiteit en inclusie

Investeren in een diverse cultuur vormt een push-factor voor een sterkere organisatie. Instroom, behoud en doorstroming van medewerkers – ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele, etnische of religieuze achtergrond of arbeidsbeperking – bieden een goede basis voor diversiteit.

Kijk voor het volledige Beleidsprogramma en de acties van de NVB 2018 op nvb.nl - Publicaties - NVB.