Wet overgang van onderneming in faillissement - Consultatiereactie NVB

In onderstaande reactie reageert de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op het wetsontwerp ‘Wet overgang van onderneming in faillissement (WOVO)’.

Alhoewel de NVB de noodzaak ziet om de positie van werknemers bij ondernemingen met financiële problemen goed te regelen, is zij van mening dat de voordelen van de wet niet opwegen tegen de nadelen. De NVB voorziet dat het wetsontwerp in huidige vorm leidt tot een sterke afname van het aantal doorstarts vanuit faillissement (met name voor MKB-ondernemingen) en daardoor juist een negatief effect heeft op de werkgelegenheid. Het zou daarom beter zijn om een samenhangend pakket aan wetgeving en maatregelen te introduceren voor de positie van werknemers bij de Wet homologatie onderhands akkoord, de surseance van betaling, de pre-pack en het faillissement. Als de WOVO toch zou worden ingevoerd, dient in elk geval de reikwijdte daarvan naar de mening van de NVB te worden beperkt tot doorstarts vanuit faillissement die in een surseance van betaling of pre-pack zijn voorbereid. Tevens dienen in dat geval drempels te worden ingevoerd om doorstarts van MKB-ondernemingen vanuit faillissement mogelijk te blijven maken.