Implementatiewetsvoorstel richtlijn modernisering consumentenbescherming; consultatiereactie NVB

De NVB heeft gereageerd op het wetsvoorstel, waarmee de Europese ‘Richtlijn modernisering consumentenbescherming’ zal worden ingevoerd in Nederlandse wetgeving.

Deze richtlijn is in feite een samenvoeging van vier verschillende Europese richtlijnen die als doel hebben consumenten (beter) te beschermen tegen onder meer oneerlijke handelspraktijken. Daarbij zijn de beschermingsregels ook meer aangepast aan deze tijd. Zo is er meer aandacht voor het online vinden en afsluiten van overeenkomsten door consumenten.

Algemene reactie
In de Nederlandse wetgeving is al veel geregeld voor een goede bescherming van consumenten. De wijzigingsvoorstellen die nu zijn gedaan, zijn voor een belangrijk deel een toevoeging aan de bestaande regelgeving.

Persoonsgegevens
Onze belangrijkste vragen over het wetsvoorstel betreffen het gebruik van persoonsgegevens.
Voor de moderniseringsslag worden nu ook regels voorgesteld om consumenten beter te beschermen bij online adviezen en het sluiten van online overeenkomsten. Dat geldt ook voor diensten en producten die banken online aanbieden. Het wetsvoorstel is op dit punt, en vooral wat betreft het gebruik van persoonsgegevens, niet altijd helder. Wij vinden dat altijd zorgvuldig moet worden omgegaan met persoonsgegevens, maar voor bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst zelf zijn bepaalde persoonsgegevens nodig. Daarnaast bestaan er ook verschillende wettelijke verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te vragen en te bewaren. Het wetsvoorstel zou op die punten duidelijker mogen zijn. Daar heeft de NVB aandacht voor gevraagd.

NVB reactie wetsvoorstel Richtlijn modernisering consumentenbescherming