Discussiedocument AFM DNB - Reactie Nederlandse Vereniging van Banken (01-09-2016)

Bestaande spelers én nieuwe toetreders op de markt realiseren innovatieve business modellen met nieuwe toepassingen voor klanten. Het exploreren van nieuwe business modellen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gehele sector: van startups tot grootbanken. In reactie op deze marktontwikkelingen hebben de AFM en DNB een discussiedocument opgesteld. Het document bevat een tiental vragen om inzicht te verkrijgen in welke aanpassingen wenselijk zijn om verantwoorde innovatie in de financiële sector te stimuleren. AFM en DNB denken aan verbeteringen in het vergunningverleningsproces, differentiatie in de vergunningverlening en proportionele behandeling van kleine (innovatieve) spelers.

In deze brief geeft de NVB een korte visie op innovatie in de banksector, de positie van de klant en de rol van de toezichthouder in het stimuleren van innovatie in het bijzonder. Vervolgens wordt ingegaan op de in het discussiedocument gestelde vragen.