Consultatiereactie NVB - Besluit aanwijzing informatie in het CIR


Kerninformatie

Onlangs is het concept ‘Besluit aanwijzing informatie uit beschikkingen, stukken en gegevens betreffende faillissementen ter opname in het Centraal Insolventieregister’ ter consultatie gepubliceerd. Dit besluit is een uitvloeisel van de Wet Modernisering Faillissementsprocedure (Wmf).
Het doel van het besluit is om meer en sneller informatie over faillissementen beschikbaar te maken voor belanghebbenden en derden. Het betreft informatie over de datum en de plaats van de vergaderingen waar de vorderingen van schuldeisers worden besproken met de curator, informatie over de wijze waarop het faillissement wordt afgewikkeld en een kennisgeving of, en zo ja, wanneer de arbeidsovereenkomst met de werknemers met instemming van de rechter-commissaris door de curator zal worden opgezegd.
De publicatie zal plaatsvinden in het Centraal Insolventieregister, CIR, en dus online. Dit register wordt nu al gebruikt voor faillissementsverslagen en algemene informatie over faillissementen en surseances van betaling. Door deze extra informatie te publiceren, kunnen belanghebbenden, waaronder schuldeisers maar bijvoorbeeld ook werknemers van een failliete onderneming, sneller op de hoogte zijn van voor hen relevante besluiten en andere informatie.

Mening NVB

De NVB heeft een inhoudelijke reactie gegeven op het ontwerpbesluit.
Wij menen dat het positief is dat meer informatie over faillissementen en surseances sneller wordt gedeeld. Het Centraal Insolventieregister is een laagdrempelig en toegankelijk platform dat hier zeer geschikt voor is.
We vinden echter ook, dat het besluit (nog) niet ver genoeg gaat. Zo worden de faillissementsuitspraken zelf nog niet op de dag van de uitspraak in het CIR gepubliceerd.
Uit de Wmf blijkt dat de wetgever hiertoe wel het voornemen heeft. De desbetreffende bepaling is echter nog niet in werking getreden. Banken zouden juist geholpen zijn indien zij sneller kunnen kennisnemen van een uitgesproken faillissement. Zo kunnen bijvoorbeeld betalingen van een failliete klant sneller en adequater worden tegengehouden en rekeningen sneller worden bevroren. Dat komt de schuldeisers ten goede. Daarnaast zijn de termijnen die volgen uit het besluit niet voldoende in lijn met de termijnen uit de Faillissementswet. Dat kan tot onduidelijkheden leiden.
Wij hebben daarom voorstellen gedaan om ook deze punten te verbeteren. Daarnaast hebben we een aantal redactionele verbeteringen voorgesteld.