Wat zijn per 3/09 nieuwe SRDII-verplichtingen voor banken?

06 augustus 2020
Vanaf 3 september 2020 gelden de nieuwe regels voor de Europese richtlijn SRDII (Shareholder Rights Directive II). Deze moeten de langetermijn betrokkenheid van aandeelhouders bij de corporate governance van beursvennootschappen verder vergroten. En de communicatie tussen vennootschappen en beleggers bevorderen. Ook banken krijgen daarmee te maken, aldus Derkelien van Bruggen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Voor wie hebben de nieuwe regels gevolgen? En hoe bereiden banken zich voor?

Van Bruggen: “De nieuwe bepalingen richten zich op de verschillende partijen die zijn betrokken bij het houden van aandelen. Dus op beursvennootschappen die de aandelen uitgeven, op de aandeelhouders en op de verschillende tussenliggende partijen. Ook op banken. Banken bereiden zich voor in de verschillende rollen waarin de regels hen raken; als uitgevende instelling, als vermogensbeheerder en als tussenpersoon in de bewaarketen. Banken hebben de nieuwe regels geanalyseerd en hun systemen aangepast.”

Kun je voorbeelden geven aan welke verplichtingen banken vanaf 3 september 2020 moeten voldoen?

Van Bruggen: “In de rol als tussenpersoon in de bewaarketen krijgen banken grofweg drie nieuwe verplichtingen. Die zijn er om de communicatie tussen uitgevende instelling en aandeelhouders mogelijk te maken. Ten eerste krijgen uitgevende instellingen het recht  hun aandeelhouders te identificeren door tussenkomst van de partijen in de bewaarketen, zoals banken. Uitgevende instellingen mogen een verzoek doen bij banken. Die moeten vervolgens het verzoek doorgeven in de keten - totdat dit de partij bereikt die over de gegevens beschikt en die deze gegevens vervolgens onverwijld aan de uitgevende instelling verstrekt.”

“Ten tweede introduceert de SRD II de verplichting voor partijen in de bewaarketen. Enerzijds om te zorgen dat informatie die relevant is voor de uitoefening van de aandeelhoudersrechten de aandeelhouders via de bewaarketen bereikt. En anderzijds om ervoor te zorgen dat ook aandeelhouders via de bewaarketen informatie naar de uitgevende instelling kunnen communiceren. Ten derde worden partijen in de bewaarketen verplicht om te faciliteren dat aandeelhouders hun rechten kunnen uitoefenen. Dit door ofwel namens hen gebruik te maken van hun rechten. Of door een regeling beschikbaar te maken die de aandeelhouders in staat stelt zelf van hun rechten gebruik te maken. SRDII regelt dat aandeelhouders (via de bewaarketen) een terugkoppeling van hun stem ontvangen. Dus is op elektronische wijze een stem uitgebracht, dan moet de stemmer een ontvangstbevestiging krijgen van de uitgevende instelling. De partijen in de bewaarketen zijn verplicht om deze ontvangstbevestigingen en bevestigingen van geldige stemtelling en -registratie onverwijld door te geven, totdat ze de aandeelhouder bereiken.”

Welke gegevens van aandeelhouders delen banken met ondernemingen? En hoe wordt de privacy van de aandeelhouders geborgd?

Van Bruggen: “Naam, adres, e-mail en nationaal identificatiemiddel, bijvoorbeeld paspoortnummer of LEI-code. De bescherming van persoonsgegevens is in de wet geregeld. Persoonsgegevens van de aandeelhouders worden alleen verwerkt om de uitgevende instellingen in staat te stellen te communiceren met haar huidige aandeelhouders. Met als doel het faciliteren van de uitoefening van aandeelhoudersrechten en de betrokkenheid van aandeelhouders. De wet regelt een verplichting voor de uitgevende instelling tot geheimhouding. De Nederlandse implementatiewet staat echter ook toe dat de uitgevende instelling op verzoek van een aandeelhouder met ten minste een procent van het geplaatste kapitaal door hem beschikbaar gestelde informatie verspreidt onder de aandeelhouders, gebruikmakend van de verkregen identificerende gegevens. Verder bepaalt de wet maximum bewaartermijnen.”

Tekst loopt door onder beeld

Derkelien Van Bruggen

Wat zijn risico’s voor banken wanneer zij niet aan deze verplichtingen voldoen?

Van Bruggen: “De aandeelhouder of uitgevende instelling kan bij de civiele rechter naleving van de verplichtingen eisen.  Daarnaast is de niet-naleving van deze verplichtingen aangemerkt als economische delict in de zin van de Wet op de economische delicten. Banken kunnen beboet worden op basis van de Wft.”

Waarom komt Europa (juist) nu met deze regels?

Van Bruggen: “Dit vloeit voort uit het Actieplan van de Europese Commissie uit 2012. Dat gaat over Europees vennootschapsrecht en corporate governance – een modern rechtskader voor meer betrokken aandeelhouders een duurzamere ondernemingen. Daarin werd opgemerkt dat er sinds de laatste uitgebreide herziening van het vennootschapsrecht en het kader voor corporate governance op Europees niveau (waar de oorspronkelijke richtlijn onderdeel van is) nieuwe ontwikkelingen waren die verdere maatregelen vereisen. De Europese Commissie signaleerde onvoldoende aandeelhoudersbetrokkenheid en gebrek aan adequate transparantie. Daarom moeten aandeelhouders worden aangemoedigd om zich meer in de corporate governance van de vennootschap te mengen. De nieuwe regels breiden de verplichtingen uit en regelen zaken meer gedetailleerd.”

Meer informatie Shareholder Rights Directive II