Sustainable Finance Strategy 2.0

Verduurzaming
28 juli 2021
De Europese Commissie heeft begin juli de nieuwe EU strategie voor duurzame financiering gepubliceerd. Het doel is om duurzame investeringen te stimuleren en zo bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstelling van Parijs en de Europese Klimaatwet. Uiterlijk in 2050 moet de Europese Unie klimaatneutraal zijn en de collectieve netto-emissies van broeikasgassen in 2030 ten minste 55% lager zijn dan in 1990. De Klimaatwet en de nieuwe Sustainable Finance Strategy (SFS) zijn onderdeel van de Europese Green Deal.

Belangrijke eerste stappen

Voor het behalen van de Green Deal doelstellingen zijn enorm veel investeringen nodig - er wordt gesproken over 350 miljoen euro additionele investeringen per jaar die in Europa nodig zijn om de 2030 doelstelling te halen. Het meeste zal uit private investeringen moeten komen. Met de acties in de strategie wil de Europese Commissie deze investeringen stimuleren.
In de afgelopen jaren zijn belangrijke eerste stappen gezet met de acties die volgden uit de eerste SFS uit 2018. Zo is er met de Europese Groene Taxonomie een Europese standaard ontwikkeld voor het definiëren van wat groene activiteiten zijn, om zo greenwashing tegen te gaan. De Commissie heeft ook regels aangenomen over de wijze waarop financiële en niet-financiële instellingen verslag moeten uitbrengen over de duurzaamheid van hun activiteiten, investeringen en leningen in lijn met de taxonomie. Daarnaast vereist de Sustainable Finance Disclosure Regulation dat financiële instellingen rapporteren over hoe ze omgaan met effecten van beleggingen op mens, milieu en samenleving.

Doel nieuwe strategie

De Europese Commissie heeft nieuwe acties aangekondigd om duurzaamheid te verbreden. De SFS acties van 2018 legden vooral nadruk op de “E” (environment) van ESG (mens, milieu governance). Met de nieuwe strategie wil de Commissie nog meer ingaan op de “S” en de “G”. Bijvoorbeeld de verplichting voor alle grote ondernemingen om in hun jaarverslagen de impact op ESG op te nemen. In het najaar zal de Commissie due diligence en sustainable corporate governance wetgeving voorstellen die ondernemingen, ook aanbieders van financiële diensten, verplicht om rekening te houden met mensenrechten en milieustandaarden in hun waardeketen. Daarnaast wil de Commissie beter in kaart brengen wat de financiële risico’s zijn van biodiversiteitsverlies. Er wordt door de Commissie veel nadruk gelegd op het stimuleren van groene financiële producten voor burgers, retail investeerders en het MKB, zoals groene hypotheken en groene retail leningen. Dit vereist betere expertise van financiële adviseurs op het gebied van duurzame investeringen.

Pijlers uit het actieplan

De Europese Commissie heeft plannen om de duurzaamheidsdefinities in de taxonomie verder uit te breiden om ook EU standaarden voor “vervuilende” en "niet vervuilende" activiteiten te ontwikkelen. Zo zullen er sociale doelstellingen ontwikkeld worden voor de taxonomie. Bedrijven die ESG data aanbieden, worden gereguleerd. Hoog op de agenda staat ook het versterken van de weerbaarheid van de economie en de financiële sector tegen klimaatrisico’s. De Commissie versnelt het mandaat aan de Europese Bankenautoriteit (EBA) om onderzoek te doen naar de classificatie en prudentiële behandeling van activa vanuit een duurzaamheidsperspectief. De EBA brengt hierover in 2023 advies uit. Dit advies zal meegewogen worden in mogelijke vervolgstappen van de Commissie in de aanpassing van de regelgeving voor kapitaaleisen voor banken.
De Europese Centrale Bank zal volgend jaar voor het eerst op grote schaal de weerbaarheid van significante Europese banken toetsen op klimaatrisico met behulp van verschillende stress scenario’s. Zo kondigt de Commissie in de SFS aan dat banken daarnaast zelf interne klimaat stresstests moeten uitvoeren.

Bijdrage financiële sector

De Europese Commissie wil ook de bijdrage van de financiële sector aan verduurzaming vergroten, bijvoorbeeld door verduurzaming van vastgoed te stimuleren door duurzaamheidsaspecten (zoals groene hypotheken) te integreren in prudentiele regelgeving. De Commissie benadrukt dat de geloofwaardigheid van vrijwillige klimaattoezeggingen van de financiële sector gewaarborgd moeten worden. Zij wil lidstaten steunen in naleving en monitoring van de commitments en hen helpen met het opstellen van transitieplannen. Een voorbeeld kan zijn het Nederlandse klimaatcommitment en de governance die de financiële sector daarom heen heeft gebouwd. Van EU-lidstaten zal verwacht worden om tegen 2023 te beoordelen hoe de financiële markten bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Lees meer over alle acties van de Europese Commissie in dit overzicht.

Rol van banken

Banken zijn druk bezig met implementatietrajecten van wetgeving uit het 2018 actieplan en bereiden zich daarnaast voor op de nieuwe SFS. Begin 2022 moeten banken bijvoorbeeld voor het eerste jaar aan de slag met de taxonomie, door aan te geven welke activa op de balans eligible zijn onder de taxonomie. Ook moeten zij volgend jaar rapporteren over de mate waarin deze activiteiten in lijn zijn met de taxonomie en wat het percentage van “groene” activa is. Om tot deze informatie te komen, moeten banken veel data van klanten tot hun beschikking hebben. Door de krappe tijdslijnen kan het verschaffen van deze duurzaamheidsdata nog een uitdaging worden. Hier zal met alle verschillende relevante partijen, toezichthouders, bedrijven, data-providers, aan gewerkt worden.

Wat heeft de NVB bijgedragen?

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft, afzonderlijk en binnen de Europese koepelorganisatie van nationale bankenverenigingen, bijgedragen aan de consultatie van de Europese Commissie over de strategie. De NVB heeft gevraagd om wetgevingstrajecten zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen en duidelijke transitiepaden vanuit de overheid te bieden waar banken naartoe moeten werken. Daarnaast heeft de NVB haar zorgen geuit over de uitdaging met betrekking tot geschikte en vergelijkbare data om de beschikbaarheid van klimaat gerelateerde risicogegevens te verbeteren. De Commissie zal later dit jaar met een voorstel voor een centraal dataregister komen, waar banken maar ook investeerders terecht kunnen voor alle ESG data van ondernemingen. Lees onze belangrijkste conclusies uit de consultatie over de Sustainable Finance Strategy van de Europese Commissie: Prioriteiten voor duurzame financiering in Europa (nvb.nl).