Regeerakkoord: wat betekent het voor banken?

12 oktober 2017
Na ruim drie maanden onderhandelen zijn VVD, CDA, D66 en ChristenUnie eruit. In het regeerakkoord Rutte III “Vertrouwen in de toekomst” presenteren de partijen maatregelen op onder meer klimaat, woningmarkt en fiscaliteit.

Welke maatregelen zijn van belang voor banken? We lichten er vijf uit.

1. Koopwoningmarkt

Er komt een samenhangend pakket aan maatregelen voor hypotheken. Zo wordt de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 in vier stappen versneld afgebouwd. Dit gebeurt met 3% per jaar, totdat het nieuwe basistarief van de inkomstenbelasting is bereikt. De opbrengst van de versnelde afbouw wordt volledig gebruikt om eigenwoningbezitters te compenseren, door verlaging van het eigenwoningforfait. Daarnaast wordt de regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’, ook wel bekend als de Wet Hillen, in 30 jaar stapsgewijs afgebouwd. Na de hervorming van het pensioenstelsel wil het kabinet bekijken hoe vermogensopbouw in de eigen woning in de opbouwfase is te integreren in de vermogensopbouw in het pensioen. Het betekent een verbinding tussen hypotheek en pensioen.

2. Hervorming belastingstelsel

Er wordt ingegrepen in de belastingen, zowel voor particulieren als bedrijven. Voor bedrijven wordt de vennootschapsbelasting verlaagd. Ook wordt de dividendbelasting afgeschaft. Daar staat tegenover dat specifiek voor banken en verzekeraars de renteaftrek op vreemd vermogen wordt beperkt, de zogeheten thin cap rule.

3. Europese bankensector

Rutte III geeft aan te hechten aan een gemeenschappelijk EU-beleid waar het gaat om banken en toezicht, gelet op de grensoverschrijdende activiteiten van banken. Wel wordt besloten dat een Europees depositogarantiestelsel pas tot stand kan komen als de bankensector in elk van de lidstaten gezond is en als er een goede risicoweging is gerealiseerd van overheidsobligaties op de bankbalansen. Verder wordt de Nederlandse eis voor de leverage ratio in overeenstemming gebracht met de Europese eisen, wanneer de zwaardere eisen van Basel IV – die nog moeten worden vastgesteld - van kracht worden.

4. Duurzaamheid

Gekozen wordt voor een ambitieuze doelstelling: in 2030 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990. Om die doelstelling te bereiken, wordt een nieuw Energieakkoord opgesteld met maatschappelijke partijen, waaronder de banken. Het nieuwe kabinet omhelst de door banken geïntroduceerde ‘gebouwgebonden financiering’ ter verduurzaming van particuliere koopwoningen, en zal die verder uitwerken.

5. InvestNL

Het kabinet zet de oprichting van de eerder aangekondigde Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling InvestNL door. Het kabinet stelt daartoe 2,5 miljard euro beschikbaar als eigen vermogen. InvestNL moet investeringen mogelijk maken die - vanwege hun onzekere risico-rendementsverhouding of lange, onzekere terugverdientijden - onvoldoende financiering in de markt kunnen aantrekken. Denk hierbij aan investeringen in energietransitie en digitalisering. Ook levert InvestNL startkapitaal voor innovatieve start-ups en scale-ups, en ondersteuning aan Nederlandse bedrijven bij export en buitenlandse investeringen.